Priser, lover og forskrifter

Havneregulativ 2019-1, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

Havne- og farvannsloven
Havne- og farvannsloven (link til Lovdata) har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel samt effektiv og sikker havnevirksomhet og sjøtransport. Loven gir hjemmel til å fatte en rekke enkeltvedtak, og gi forskrifter for å oppnå lovens formål. 

Lokale forskrifter
Havne- og farvannsloven gir hjemmel til kommunene til å gi forskrifter som bare gjelder lokalt. Dette er typisk forskrifter om bruk av og orden i kommunens sjøområde og forskrifter om fartsbegrensninger i sjø.

Forskrift Aure kommune
Forskrift Averøy kommune
Forskrift Hitra kommune
Forskrift Kristiansund kommune
Forskrift Smøla kommune

Skjemaer

Søknadsskjema ISPS adgangskort
Søknadskjema kjøretillatelse 2019-2020

Application form ISPS admission card 
ISPS Egenerklæring
Søknadsskjema ISPS Adgangskort NT 1
ISPS DOS Agreement Ship and Port Facility
ISPS kai-klargjøring