Hygienekontroll

Kommuneoverlegen i Kristiansund har bemyndiget KNH til å utstede og fornye sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. IHR forskriften § 21, SSCEC og SSCC). Dette gjelder for havner på Nordmøre, men tilsynstjenesten kan også utføre hygienekontroll utenfor dette området på forespørsel og ved ledig kapasitet.

BESTILLINGSSKJEMA HYGIENEKONTROLL (ekstern lenke til Kristiansund kommune) 

Helsedirektoratet har det overordnede administrative ansvaret for hygienesertifikater for skip i norske havner, og hvilke satser som skal gjelde. Satsene nedenfor er gjeldende fra 01.05.2018.

Type Takst Enhet
Fast oppmøtetakst, uansett størrelse på fartøy, gjelder hele døgnet Kr 1 850,- pr. inspeksjon
 
Inspeksjon dagtid, første time Kr 1 100,- pr. time
Inspeksjon dagtid, for hver påfølgende påbegynt halvtime Kr 550,- pr. halvtime
Inspeksjon kveldstid, første time Kr 1 650,- pr. time
Inspeksjon kveldstid, for hver påfølgende påbegynt halvtime Kr 825,- pr. halvtime
Inspeksjon nattestid og helg, første time Kr 2 200,- pr. time
Inspeksjon nattestid og helg, for hver påfølgende påbegynt halvtime Kr 1 100,- pr. halvtime
 
Utstedelse av forlengelsessertifikat (Extention Certificate) – administrasjonsgebyr Kr 350,- pr. sertifikat

Ordinær arbeidstid, dagtid, er mandag til fredag, 08.00–16.00. På kveldstid, mandag til fredag 16.00–24.00, kan takstene økes med 50 prosent. På nattestid, mandag til fredag 24.00–08.00, samt helg og helligdager, kan takstene økes med 100 prosent. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse etter statens satser dersom inspeksjonen utføres utenfor nærmeste havn. Utlegg i forbindelse med transport til og fra dekkes av bestiller av hygienesertifikat.

Forespørsel om tilsyn bør være KNH i hende minimum 3 dager før skipet ankommer havnen.

Kontaktinformasjon Kristiansund og Nordmøre Havn IKS:
Vakttelefon 992 99 120 │ E-post havnevakt@knhavn.no  │ Nettside www.knhavn.no