Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har sendt forslag om farvannsavgift for 2021 på høring. Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 12. november.

Klikk her for å åpne høringsbrevet. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) er i ferd med å etablere farvannsavgift for 2021, og sender derfor ut forslag om lokal forskrift om farvannsavgift på høring. Denne lokale forskriften vil erstatte gjeldende lokal forskrift om anløpsavgift fra og med 01.01.2021. Havne- farvannsloven (HFL) gir den enkelte kommune adgang til å kreve inn farvannsavgift for fartøy som anløper havn i kommunen. Med sin inntreden i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har deltagerkommunene (Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hitra, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll), delegert sine administrative og forvaltningsmessige oppgaver etter havne- og farvannsloven, med tilhørende forskrifter, til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. I delegasjonen inngår myndighet til å fastsette lokal forskrift om farvannsavgift, og derav myndighet til å innkreve denne. Farvannsavgiften vil vedtas av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sitt havnestyre jf. Selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS § 4-3, annet ledd.

Fra 01.01.2020 ble ny havne- og farvannslov gjeldende. Etter denne loven skal anløpsavgiften falle bort og erstattes av farvannsavgiften. Den nye farvannsavgiften skal være på plass senest til 01.01.2021.
I gjeldende havne- og farvannslov er det presisert at farvannsavgiften kun kan dekke kostnader til:
a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde
b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne lov med forskrifter
c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier

Farvannsavgiftsforskriften gir videre føringer på hvilke kostnader som kan dekkes. Kystverket har også samlet informasjon om farvannsavgiften, den nye havne- og farvannsloven og overgangsordninger fra anløpsavgift til farvannsavgift på sine nettsider. Den nye selvkostforskriften gir også nyttig informasjon om håndtering av et eventuelt opparbeidet over- eller underskudd for farvannsavgiften.

Frist for tilbakemeldinger
Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 12. november, og høringsinnspill sendes skriftlig som e-post til info@knhavn.no.

Ved spørsmål knyttet til høringsdokumentene, ta kontakt med Svein Skomsøy – Ledende havneinspektør – e-post ss@knhavn.no

RELATERTE DOKUMENTER:

Høringsbrev farvannsforskriften 2021 27.10.2020

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!