Vi har sendt forslag til lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr på høring. Frist for å komme med tilbakemelding er satt til 15. desember.

Klikk her for å åpne høringsbrevet. Den 1. januar 2020 ble havne- og farvannsloven av 2009 avløst av en ny Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann. Som den gamle loven inneholder også den nye loven en bestemmelse om at det må søkes om tillatelse etter havne- og farvannsloven for visse tiltak. Bestemmelsen om dette finnes i den nye lovens§ 14, første ledd og§ 33.
Det er en endring i ordlyden i den nye havne- og farvannslovens§ 33

«Departementet eller kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr for henholdsvis statens og kommunens behandling av søknad om tillatelse etter bestemmelser i eller i medhold av denne loven. Gebyret skal ikke overskride selvkost. Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.»

Dette vil i praksis si at alle eierkommunenes kommunestyrer må behandle og godkjenne den nye lokale forskriften om saksbehandling gjeldende for KNH IKS.  Det forutsettes at alle eierkommunene må gjøre likelydende vedtak. Dersom det fremkommer forslag til endringer i forskriften, så må det utsendes et nytt korrigert utkast til behandling i alle kommunene på nytt.

Gjeldende forskrift av 20. desember 2010 nr. 1760-§ 1 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann vil bli opphevet når ny forskrift trer i kraft.

Frist for tilbakemeldinger
Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 15. desember, og høringsinnspill sendes skriftlig som e-post til info@knhavn.no.

Ved spørsmål knyttet til høringsdokumentene, ta kontakt med Svein Skomsøy – Ledende havneinspektør – e-post ss@knhavn.no

RELATERTE DOKUMENTER:
Høringsdokument Forslag til lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr 2021
Vedlegg 1 Forslag til ny lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!