Hygienesertifikat for skip

Kommuneoverlegen i Kristiansund har bemyndiget Kristiansund Havnevesen til å skrive ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. IHR forskriften § 21, SSCEC og SSCC). Dette gjelder for havner på Nordmøre, men tilsynstjenesten kan også utføre tilsynstjenester utenfor dette området ved forespørsel og ledig kapasitet.
Helsedirektoratet har det overordnede administrative ansvaret for hygienesertifikater for skip i norske havner, og hvilke satser som skal gjelde.
Kristiansund havnevesen er bemyndiget som Kristiansund Port Health Authority fra dato 07.03.2018

Kontakt informasjon Kristiansund og Nordmøre Havn IKS; tlf. 992 99 120, e-post Havnevakt@knhavn.no www.knhavn.no
Sertifikatet må bestilles i god tid, helst et par dager før tilsyn skal foretas, dersom dette er mulig. Tilsyn kan likevel avholdes om skjema ikke er sendt innen fristen, det kommer an på om havneinspektøren har ledig kapasitet. Benytt følgende link for å gå til skjem for ønske om utstedelse av nytt SSCC (Ship sanitation control certicicate):
SHIP SANITATION CONTROL REQUEST FORM: Trykk HER

Følgende opplysninger må oppgis:
• Bestiller av sertifikatet med fakturaadresse.
• Fartøyets navn.
• Fartøyets hjemmehavn.
• Fartøyets IMO-nummer.
• Type fartøy (supplybåt, tankbåt, frysebåt, tråler etc.).
• Ankomsthavn, når kommer fartøyet, hvor lenge blir det liggende.

Satser fastsatt av Helsedirektoratet.

Disse takstene gjelder fra og med 01.01.2014.

Ordinær arbeidstid (kl 08:00-16:00). Ved befaring mellom kl 16:00-24:00 kan disse takstene økes med 50%. Ved befaring på nattestid (kl 24:00-08:00), samt helg og helligdager kan takstene økes med 100%. Følgende takster benyttes innen normal arbeidstid:

Fast pris på kr. 1300,- uansett størrelse på båt. I tillegg kommer kr. 500,- for inspeksjonens første time. Deretter kr. 250,- pr. påbegynte halvtime (eventuell kjøretid inngår her).

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse etter statens satser dersom inspeksjonen utføres utenfor nærmeste havn.
Smittevernloven, forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse, forskrift om skadedyrbekjempelse. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573

Ship sanitation control
Port Health Authority in Kristiansund is authorized to do supervision and issue SSCE certificate, which is an international certificate established by the World Health Organization. IHR regulation: «Regulations for notification of and action by the serious events of importance for international public health.”

In Norway “Helsedirektoratet” manage this regulation.
Port Health Authority in Kristiansund perform inspections and renewal of this certificate of approval of sanitary conditions onboard ships. (Ref: IHR Regulations § 21, SSCEC and SSCC). This applies to ports in Nordmøre, but we can offer supervision services outside this area upon request, if there is available capacity.
SHIP SANITATION CONTROL REQUEST FORM: press HERE
This will be answered by e-mail with a proposal to the time of inspection.
Request for supervision should be received a minimum 2 days before the ship arrive the port. All requests that is received outside requested time, will be received and handled if harbor inspector is available and have possibility to perform supervision.

Price taxes for these services is as following:
Ordinary working hours (08:00 – 16:00). During inspections between 16:00-24:00 the fee can increase with 50%. Inspections during the night (00:00-08:00) the fee can increase with 100%.
Inspection on vessels NOK 1300, Prices apply to all sized vessels.
In addition, NOK 500 will be charged at an hourly rate during the inspection time, thereafter NOK 250 pr. started half hour, in addition, any runtime will be added inspection time.
In addition, travel allowance will be added to invoice. These prices is set according government fares.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573

[/facebook]

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!