Havnefogd Knut Mostad mener det er nedslående at myndighetene ikke har klart å styrke sjøtransportens konkurranseevne. En fersk Menon-rapport viser at sjøtransporten i stedet har blitt gjennomgående nedprioritert. 

– Stortingets mål om at 30 prosent av gods som fraktes over 30 mil skal overføres til sjø og bane innen 2030 er langt unna, sier Mostad.

Havnefogd Knut Mostad etterlyser tiltak for å styrke sjøtransporten. 

En ny rapport fra Menon Economics viser at selv om planrammene til sjøtransport har økt siden 2010, har de faktiske bevilgningene i statsbudsjettet vært vesentlig lavere enn skissert i NTP. Den gjennomsnittlige årlige planrammen til sjøtransport i NTP 2018-2029 er henholdsvis kun 6 og 10 prosent av planrammene til vei og jernbane. Samtidig utfører sjøtransporten 80 prosent av all varetransport i Norge.

– Hvordan er det da mulig å prioritere bruken av disse midlene så feil? Og enda verre, man har systematisk redusert de faktiske bevilgningene for gjennomføring år for år sammenlignet med egne langsiktige planer. Dette er ikke oppskriften på bærekraftig transport! sier Mostad.

Rapporten peker på at det har vært liten eller ingen godsoverføring fra vei til sjø siden målet ble vedtatt i 2016, fordi tiltak og bevilgninger ikke har vært tilstrekkelige. I den nye NTP 2022-2033 foreslår regjeringen å bruke 2,5 milliarder av totalrammen på 1 200 milliarder kroner (tilsvarende 2,1 promille) til ordninger som direkte stimulerer til økt sjøtransport.

– Dette vil ikke løfte oss ut av dette uføret. Hvorfor unnlater regjeringen å velge de rette tiltakene for økt miljøvennlig sjøtransport, som vi vet virker?

Rapporten kan lastes ned her (pdf).

Kysthavnalliansens pilotprosjekt har vist at godsoverføring fra vei til sjø er mulig. I august 2020 gikk frakteskipet MV Akranes sin første tur med fersk laks fra Hitra til Rotterdam i Nederland.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!