Oppdrettslaksen kan løse store transport- og klimautfordringer

Veitransporten øker dramatisk til tross for nasjonale mål om godsoverføring

Tenketank Midt-Norge Sjø lanserer et selvfinansierende lakseincentiv for å nå statens egne målsettinger om å flytte gods fra vei til sjø.

 

Norge vil være verdens fremste sjømatnasjon og har mål om å femdoble produksjonen av sjømat de neste tiårene. For å nå vekstmålene bidrar staten med produksjonstillatelser, forskning og teknologinnovasjoner. Så langt har staten og politikerne gjort forbausende lite for å utvikle de nye varestrømmene som i 2050 må håndtere en nasjonal godsvekst på 290 millioner tonn. Ifølge planforslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) vil godstransporten på vei dobles 260 til 500 millioner tonn. Veiene er i ferd med å bli den største flaskehalsen for Norges 2050-ambisjoner.
Den midtnorske lakseveksten vil alene sørge for en laksetrailer gjennom det travle Klettkrysset hvert 2. minutt, hver dag – året gjennom. Det haster å få på plass effektive, bærekraftige varestrømmer som ikke begrenses av kapasiteten på norske veier. Kysthavnalliansen har derfor etablert en helt unik samarbeidsplattform. I Tenketank Midt-Norge Sjø sitter representanter for havner, transportører på land (Lastebileierforbundet) og sjø (redere), fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og – aller viktigst – regionale laskeprodusenter som eksporterer 300.000 tonn/år og BAMA som årlig importerer 500.000 tonn frukt og grønt.

Aktører i Tenketanken har allerede testet og dokumentert at sjøtransport av fersk laks til Europa kan tilfredsstille strenge krav til framføringstid og produktkvalitet. Ved å bruke sin konsesjonsmakt kan staten åpne nye, og mer bærekraftige varestrømmer med hjelp av norsk oppdrettslaks.

Tenketank Midt-Norge Sjø foreslår et statlig lakseincentiv som forplikter lakseindustrien til å benytte sjøtransport mot å få merkostnadene kompensert gjennom produksjonsvekst.

Lakseincentivet vil være selvfinansierende og gi tilstrekkelige godsvolumer til å etablere tilpassede sjøruter for av fersk sjømat til Europa. En ferskvarerute mellom Midt-Norge og Europa kan i løpet av kort tid bli et kommersielt konkurransedyktig alternativ til veitransport på få år. Lakseincentivet er nødvendig for å sikre tilstrekkelige volumer i etableringsfasen, hvor rederier i dag opplever risikoen som for høy.

Dette vil lakseincentivet bidra til å løse

• En tilpasset ferskvarerute vil raskt redusere antall tunge kjøretøyer med flere 1.000 årlig, med utgangspunkt i laks på sørtur og frukt/grønt på nordtur.
Forventet laksevekst fram mot 2050 (anslagsvis 3,5 millioner tonn) tilsvarer i dag 184.000 vogntog.
– 2.500 vogntog krysser Svinesund hver dag – Transportøkonomisk institutt har anslått at en tredjedel av disse kan relateres til sjømattransport
– Ulovlig kabotasjekjøring fra utenlandske transportører utgjør en stor andel av innenrikstransporter på vei, med velkjente problemstillinger rundt
• Kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sjåfører
• Kompetanse om kjøring på vintervei
• Utfordringer knyttet til innfordring av bompenger/avgifter

• Lakseincentivet vil gjennom overføring av store mengder gods fra vei til sjø bidra til å redusere det offentliges kostnader til veibygging og vedlikehold vesentlig.
– Bidrar til å redusere klimautslipp og miljøpåvirkning fra veitrafikken

• Vil redusere antall tungbilulykker. I forhold til folketallet hadde Norge omtrent 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy enn gjennomsnittet i Europa i perioden 2011–2013, ifølge Transportøkonomisk insititutt (TØI).
– Utenlandske vogntog har dobbelt så høy risiko for å bli involvert alvorlige ulykker som for norske

• Økt sjøfrakt vil stimulere fornying av norsk frakteflåte (bra for norsk verftsindustri) og øke etterspørsel etter grønn skipsteknologi (jmf. statens satsing på grønn skipsfart).

• Lakseincentivet vil åpne nye, effektive og konkurransedyktige varestrømmer tilpasset sjømatnæringen tilnærmet uten kapasitetsbegrensninger, og derigjennom fjerne en potensiell flaskehals for videre utvikling og vekst i laksenæringen.

.