Vi kan havn!

Midt-Norges mest effektive havn

Hvem vi er og hva vi gjør 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt havnesamarbeid på Nordmøre og deler av Trøndelag.

Selskapet eies av kommunene Kristiansund, Sunndal, Aure, Heim, Averøy, Surnadal, Smøla, Gjemnes og Tingvoll. Vi driver vår hovedvirksomhet i egne lokaler på Nordmørsterminalen i Kristiansund. Her er vi ti fast ansatte som jobber for effektiv og lønnsom havnedrift. 

Selskapets formål er å sørge for rasjonell havnedrift og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Dette gjør vi gjennom å fremme sjøtransport som transportform, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 

Et av landets største havnedistrikt

Vi drifter flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ni eierkommuner. Over disse kaianleggene håndterer vi i løpet av et år 8–10 000 anløp og 6-7 millioner tonn gods. Dette gjør oss til et betydelig transportknutepunkt i Midt-Norge og et av landets største havnedistrikt. Vi er tredje største havn i landet innen stykkgods/bulk.

Ved siden av havnedrift driver vi også forretningsmessig virksomhet, som utleie av eiendom og salg av ulike tjenester. 

Strategiske målsetninger

Vi skal være Midt-Norges mest effektive havn og et viktig transportknutepunkt mellom sjø og land. 

KNH som
transportknutepunkt

Vi skal være et viktig, bærekraftig og innovativt knutepunkt for transport mellom sjø og land. 

KNH som
havnedriver

Vi skal ha en kostnadseffektiv, miljøvennlig, sikker og god drift av kaianlegg og eiendom.

KNH som
samarbeidspartner

Vi skal være en attraktiv partner for næringsliv, brukere, nærings-foreninger og kommuner. Vi skal ha et godt omdømme og være kjent for god service.

KNH som næringsutvikler

Vi skal styrke vår kapitalbase for å muliggjøre investeringer i utvikling av selskap, tjenester og prosjekter i våre eierkommuner.

Våre verdier 

Nærhet

For oss handler nærhet om å være nær, åpen og tilgjengelig.
Nærhet til skipsleia, nærhet til kunder og brukere, eiere og lokalbefolkning. Vi skal aldri være langt unna, enten det er behov for en kai, areal, havnetjenester eller en attraktiv samarbeidspartner. Gjennom nærhet, lydhørhet og tilgjengelighet skal vi skape tillit hos de rundt oss. 

Trygghet

For oss handler trygghet om sikkerhet, kvalitet og ryddighet.
Vi skal tilby en trygg og god havn i ly for vær og vind. Vi skal ha en god, sikker og ryddig drift av kaianlegg og eiendom. Vår kompetanse skal trygge våre kunder og samarbeidspartnere.

Drivkraft

For oss handler driv om aktivitet, innsatsvilje og handlekraft.
Vi skal vise engasjement, entusiasme og energi i alt vi gjør. Vi skal være nysgjerrig på nye muligheter, vise initiativ og hele tiden utvikle selskapet og våre tjenester bærekraftig. Gjennom drivkraft skal vi tiltrekke oss, og beholde, gode samarbeidspartnere og kompetente medarbeidere.

Etiske retningslinjer 

Etiske retningslinjer skal være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard på arbeidsplassen. Våre etiske retningslinjer gjelder alle arbeidstakere og styremedlemmer i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det.

Havnestyret og havnerådet

Havnerådet er KNH sitt øverste organ, og består av politisk valgte representanter for eierkommunene. Havnestyret er selskapets driftsstyre, og oppnevnes av havnerådet. Styrets faglige sammensetning skal sikre effektivitet i havnas daglige, forretningsmessige drift. 

> Medlemmer 2020–2023

Årsmelding

I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Årsmeldingen gir også et innblikk i finansielle nøkkeltall og utviklingen i trafikk og gods, en oppsummering av cruisesesongen, status for vårt arbeid med miljø og bærekraft samt aktuelle prosjekter. I tillegg finner du styrets årsberetning. 

> Årsmelding 2022 (PDF)

Du kan også lese våre tidligere årsmeldinger

95 prosent er fornøyde med KNH, og vi leverer bra på det som brukerne våre opplever som viktig.
Knut Mostad
Knut Mostad
Havnefogd

Medlemskap

Scroll til toppen