Flaskepost og påskehilsen fra KNH 🐣

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Aktuelle saker og påskehilsen

Vi skriver andre halvdel av mars og påsken står for døra. Vi hiver ut en flaskepost og håper at den finner veien til deg.

Det har vært en travel start på 2024. Forhandlinger og forberedelser for kaiutbygging på Smøla, ferdigstillelse av renoveringen av Kaibakken 1, ny brannstrategi og branntiltak for Kaibakken 1, årsavslutning 2023, internkontroll elektro, brannøvelse, arbeid med Miljøfyrtårnsertifisering, ISPS-revisjoner, trafikkavvikling i perioder med utfordrende vær, snøbrøyting, isbryting og kaivedlikehold, er bare noe av det vi har brukt dagene på. Vi har også gjennomført medarbeidersamtaler.

Trafikktallene for 1. kvartal er naturlig nok ikke komplette enda, men sammenlignet med tilsvarende periode så langt i fjor så ligger vi på samme nivå eller litt over både når det gjelder antall anløp og godsmengder.

Nå er det straks påske, og vi ønsker alle en flott og fredelig høytid, enten den tilbringes på fjellet, i byen eller kanskje på jobb...

Gul hilsen fra påskeharen, påskekjerringa, påskekyllingene og resten av den eggeglade gjengen i KNH

Sundbåten på havna og teksten god påske. Foto.

Vi er blitt Miljøfyrtårn!
Etter et omfattende arbeid med kartlegging og dokumentasjon, ble vi godkjent som Miljøfyrtårn den 29.02.2024. Godkjenningen er gyldig i tre år.

Å være Miljøfyrtårn betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Vi har dokumentert strenge kriterier innen områdene arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Som havn har vi også krav knyttet til utslipp til luft (forurensing, støy etc.) og utslipp til vann.

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er en viktig milepæl i vårt arbeid med klima og miljø. Med dette har vi også fått vårt eget klimaregnskap og vil følge utviklingen i CO2-utslipp for å iverksette tiltak som monner.
> Les mer om sertifiseringen og se vårt klimaregnskap for 2023.


Årsregnskapet er under behandling
Årsregnskapet for 2023 er behandlet og godkjent i havnestyret den 18. mars. Det skal behandles i havnerådet den 17. april. I forkant av dette møtet, skal vi ha en omfattende fagdag for ansatte, styret og havnerådet, som har fått mange nye representanter.

Årsresultat etter skatt endte på 26 mill.kr. I driftsinntektene på 64,8 mill.kr inngår gevinst på 26,7 mill.kr etter salg av Hitra kysthavn til Trondheim Havn IKS. Uten gevinsten, ville årsresultatet vært underskudd på 641 000 kr (mot budsjettert underskudd på 1,7 mill. kr). Driftsinntekter utenom dette var 38,1 mill.kr. Driftskostnadene har økt fra 32,9 til 34,4 mill.kr. Dette skyldes at vi fortsatt henter inn etterslep på reparasjoner og vedlikehold av våre anlegg og bygg.

Nå har vi hatt tre år på rad med ekstraordinære inntekter, noe som har gitt gode overskudd. Fra 2024 forventer vi at driftsinntekter og årsresultat er tilbake på et for oss mer normalt nivå.


Utvikling trafikk og gods
Det har vært en liten økning i antallet anløp fra 2022 til 2023. Vi endte med 11 453 anløp, mot 11 288 året før. Fra 2022 og fremover benyttes en ny og mer korrekt måte å registrere fergetrafikken på. Dette forklarer noe av svingningene i årene 2019-2022. Fra 2022 rapporterer vi også total bruttotonnasje i millioner tonn.

Godsmengende i havnedistriktet har gått ned fra 5,5 til 5,2 millioner tonn. Godsmengdene har vært nedadgående siden 2019.

Graf


Snart byggestart på Vikan, Smøla
I fjor fikk vi innvilget vår søknad til Kystverket om støtte til kaiutbygging på Smøla. Tilsagnet var på 6 millioner kroner. Sammen med egenandel fra KNH og Smøla kommune, skal dette finansiere utbygging av 40 meter kai og dykdalb, i tillegg til etablering av landstrøm-/ladeanlegg. Entreprisekostnad er på 11,5 millioner kroner. Prosjekteringskostnader og landstrømsanlegg kommer i tillegg.

Konkurransegrunnlag ble utarbeidet og lagt ut før jul 2023. Det ble gjennomført forhandlinger med de to rimeligste tilbyderne, hvor vi til slutt valgte å signere kontrakt med B&G Betongentreprenør AS. I uke 10 ble det avholdt oppstartsmøte med kommunen og andre involverte parter. I uke 11 ble det avholdt orienteringsmøte med grunneiere, brukere og andre interessenter på Smøla rådhus. Det var et positivt møte der man kunne drøfte løsninger på forskjellige problemstillinger knyttet til drift av anlegget, som for eksempel ISPS-tiltak, inngjerding, plassering av porter og annet.

Byggestart forventes så snart området er ferdig rigget, antatt rett over påske. Kaien skal etter planen ferdigstilles i oktober.

Smøla-ordfører Svein Roksvåg foran tilhørere i møterom. Foto.Smøla-ordfører Svein Roksvåg og noen av deltakerne i  orienteringsmøte om kaiutbyggingen på Vikan, Smøla.


Gir en halv million i støtte til PCR-lab på Campus
I januar vedtok havnerådet å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. PCR (polymerase chain reaction) er en metode som brukes for å masseprodusere kopier av en DNA-tråd, og er en viktig komponent ved mange typer DNA-analyser. PCR-laben vil kunne brukes til analyser av biologisk materiale for mange bransjer, også for marin og maritim industri (fiskebiologi, forprøver, vannprøver fra skip og lignende). Slike analyser er relevante for blant andre Møreforsking, NIBIO og helsefaglige miljøer. Laben skal bidra til kompetanseheving på tvers og ny aktivitet og utvikling ved Campus.

Støtten fra KNH er på 500 000 kroner og gis over tre år.

Styreleder Eilif Lervik, havnerådsleder Ingrid O. Rangønes og prosjektleder for Campus Kristiansund Roland Mauseth foran Campus etter vedtaket om støtte.


Ledig lokale i Nordmørsterminalen
Vi har et ledig lokale på ca. 185 m2 i Nordmørsterminalen på Devoldholmen. Lokalet egner seg godt til kontor eller helserelatert virksomhet. Det består av flere kontorer, møterom, fellesrom/kjøkken, WC, dusj samt eget resepsjonsområde.

Bygget har god og moderne standard, umiddelbar nærhet til Campus, buss og hurtigbåt og få minutters spasertur til Piren. Ta kontakt med oss for mer informasjon

Ønsker du å motta Flaskepost fra havna?

Ved å melde deg på vår e-postliste, mottar du vårt nyhetsbrev Flaskepost en gang hvert kvartal. 

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen