Havnerådsmøte 12. desember 2023

Neste møte i havnerådet avholdes tirsdag 12. desember 2023. Her finner du mer informasjon om møtet og saksunderlag. 

Møte: Havnerådet 
Dato: Tirsdag 12. desember 2023 
Klokkeslett: 12:00–16:00 
Sted: Astrups gate 9, 4. etg.

Møtet blir avsluttet med julelunsj i møtelokalet.

Last ned sakspapirer i pdf

Agenda:

Sak 9/23

Søknad om tilskudd til nytt pcr-laboratorium på Campus Kristiansund. 

Type sak:
Beslutning

Ansvarlig for saksunderlag:
Knut Mostad

Campus Kristiansund blir et viktig utviklingsprosjekt for byen, regionen og landet. Nøkkelord er helse og hav. De maritime fag er sterkt inne i de bedriftene, utdannings- og forskningsmiljøer, som skal lokaliseres i dette bygget. Bygget vil bli benyttet til laboratorier, simulatorer for private selskaper og studentmiljøer/utdanning. Dette vil, gjennom økt kompetanse og konkurransekraft, løfte de maritime og marine miljøer i regionen og indirekte komme KNH IKS til gode gjennom øket produksjon, bedre omsetning og bedre rekruttering til maritime og marine næringer.

Økt kunnskap om, og økt bruk av, ny kompetanse og teknologi vil gi bedre næringsutvikling og, etter hvert økt bruk av de bærekraftige maritime korridorene som vil bruke våre havner. Dette er god næringsutvikling i praksis.

En bonus er at folkehelsen blir løftet i takt med økt utdanning. Vi vet av sikker forskning at høy utdanning gir bedre helse.

Det omsøkte prosjektet søker om tilskudd til innkjøp, opprettelse av en PCR-lab for analyser av biologisk materiale for mange bransjer, også for marin og maritim industri (fiskebiologi, forprøver, vannprøver fra skip ol., se vedlagt rapport) for en periode på tre år. En slik lab vil være nyttig for mange (både for skolene, bedriftene/KNH IKS og forskerne), men ikke nødvendigvis gi tilstrekkelig inntekter for en aktør i kunnskapsparken.

Prosjektet skal finansiere både investeringer (ca 260 000), drift og forsøket på å finne en brukbar forretningsmodell for samdrift mellom de ulike aktørene i kunnskapsparken i løpet av tre år. Forsøket vil bli gjort i samlokalisering med en av de andre laboratoriene i kunnskapsparken. Det er ikke avgjort om laben skal driftes av Møreforskning eller Campus Kristiansund AS. Prosjektleder i Campus Kristiansund søker om kr 500 000 til ett prosjekt i tre år (167 000 i tre år).

KNH IKS har et medansvar for biologisk, økonomisk og kunnskapsmessig bærekraft i Nordmøre. En god oppstart på Campus Kristiansund er en historisk sjanse til å påvirke vekst og utvikling for mange generasjoner i regionen vår. Styret vurderer at PCR-lab er det mest nyttige og mest konkrete prosjektet, som er best egnet til utprøving med en prosjektorganisering og anbefaler at PCR-lab får støtte fra KNH IKS.
I år har vi ett overskudd på 26 millioner og vi har fått utløst kompensasjon på 10, 7 millioner (2022) fra avgivelse av deler av tomten til Campus Kristiansund. Styret anbefaler representantskapet at vi gjør en avsetning på 500 000 fra vår egen kontantbeholdning i 2023, som vi utbetaler til Campus Kristiansund AS over tre år fom 2023. Vi vil be prosjektet om en samlet prosjektrapport etter utgangen av 2025.

Forslag til vedtak:
Søknaden om tilskudd på kr 500 000 over tre år til utvikling av PCR-lab i kunnskapsparken i Campus Kristiansund (Campus Kristiansund AS) innvilges.

Vedlegg 4, Rapport Kartlegging av PCR-lab ved Campus Kristiansund.pdf (13 sider)
Vedlegg 5, Søknad om tilskudd PCR-lab Campus 2023.pdf (2 sider)


Sak 10/23

Budsjett 2024 og økonomiplan for KNH IKS 2025 – 2027

Type sak:
Beslutning

Ansvarlig for saksunderlag:
Knut Mostad

Budsjettet er basert på en prognose ut året 2023 fra tall i september 2023, en gjennomgang av de største kostnadspostene hittil i år og budsjett for 2023. De fleste ansatte, med delansvar for kontoer for marked, drift og investering, har deltatt i budsjettprosessen. Prognosen for driftsregnskapet 2023 viser et resultat før skatt på omkring 27 450 000.

Vi har forutsatt reduserte finansutgifter (med omtrent 15 millioner) med at det blir besluttet å betale ned en vesentlig andel av selskapets gjeld, med selskapets bankinnskudd, i behandlingen av årsregnskapet 2023. Trekker vi ifra salgssummen for Hitra blir resultatet, før skatt, omtrent 760 000 i 2023. Dette er omtrent 2, 5 million bedre enn budsjettert i justert budsjett i juni 2023.

Dette skyldes at vi har hatt større inntekter enn budsjettert siste fire måneder og at vi ikke har fått gjennomført all oppgradering, som var planlagt (venter på beslutning om anbud på Vestbase). Utsatt oppgradering/reparasjon fra 2023 blir tatt i 2024.

Vedlagt er et budsjett spesifisert på kontonivå og et på hovednivå (se vedlegg 1 og 2). I tillegg får dere en liste på kostnader til drift, anlegg, utstyr og bygg (vedlegg 3). Denne siste legges ved for å gi mer konkret innsyn i drift og investering, som er de store kostnadspostene våre. Vi har lagt inn endringer på nesten alle kontoer og er ganske ambisiøse på investeringer (3 millioner til drift og 3 mill i investering) og oppgradering/reparasjoner på bygg og anlegg. Det er ventet at investeringer og oppgraderinger på anleggene vil kunne reduseres om to år og dermed gi bedre bunnlinje fra 2026.

Vi tror vi ikke selger mer strøm i 2024 enn i fjor og at varevederlag går noe ned i takt med øvrige konjunkturer grunnet høy rente og svak krone.

Kaivederlag er ventet å øke noe fordi skipene er større og har lengre liggetid. Havila er også tilbake med to nye skip i rute. samtidig er det knyttet en viss usikkerhet til begge selskapene som utfører hurtigrutene om deres økonomiske bæreevne i 2024.

Vi er ferdig med selvkost og forventer at denne blir omtrent som i år, kanskje med en økning på omtrent 280 000 (reguleres over fem år).

Husleier blir indeksregulert og varer og lønn justert med forventet 4% økning i 2024. Havneregulativet er satt opp med KPI på 4,8 % (august til august).

Markedsaktiviteter øker noe grunnet planlagt reise til Florida på den årlige cruise-messen der, som vi deltar på annenhvert år. I tillegg kommer litt ekstra kostnader til gjennomføring av godkjenning som miljøfyrtårn jf. miljøplanen.

Vi budsjetterer med et resultat før skatt med et overskudd på kr 1 045 612 for 2024. Det er vanskelig å budsjettere i disse tider. Der har vi har vært usikre har vi tatt opp kostnadene noe og tatt ned inntektene noe (konservativ budsjettering). Vi regner med budsjettjustering i juni 2024.

Forslag til vedtak:
Styret tilrår at representantskapet vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2024 og en økonomiplan for 2024-2027.

Vedlegg 1, Budsjett 2024 og økonomiplan 2025 - 2027.pdf (4 sider)
Vedlegg 2, Kontospes. budsjett 2024 med Prognose 2023.pdf (4 sider)
Vedlegg 3, Oversikt største poster drift og inv bygg og anlegg.pdf (1 sider)


Sak 11/23

Valg av nye representanter fra eierkommunene til representantskapet i KNH IKS og eventuelt nytt styre. 

Type sak:
Beslutning

Ansvarlig for saksunderlag:
Ingunn Golmen (valgkomiteen)

Saken ettersendes eller legges fram i møtet. Den kommunen som velger sine representanter sist, gjør dette 23. november. Det skal velges nytt representantskap på dette møtet, som konstituerer seg selv (velger leder og nestleder) i første møte i 2024 (selskapsavtalen §§ 3-1 og 3-3, se vedlegg). Representantene skal velges med en fra hver eierkommune med to vararepresentanter.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg 1 Selskapsavtale KNH Endelig 2022.pdf (16 sider)

Kontaktpersoner

Ingrid Rangønes 
Havnerådsleder 

Knut Mostad
Havnefogd/Daglig leder

Telefon 902 08 544
E-post km@knhavn.no

 

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Scroll til toppen