Millionstøtte til kaiutbygging på Smøla

Kystverket har innvilget KNH støtte på 6 millioner kroner til kaiutbygging ved Vikan Havneterminal på Smøla, som en del av tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. – En gledens dag, sier havnefogd Knut Mostad. 

Formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til å effektivisere logistikkjeden
gjennom investeringer i allment tilgjengelige havner. 

– Kaiutbygging ved Vikan på Smøla er både viktig og riktig, og vi er glade for å ha Kystverket med oss i realisering av prosjektet. Terminalen er allerede godt etablert som fiskerikai for regionen. En ny kai og tilhørende bakareal vil bidra til betydelige gevinster når det kommer til effektivisering, klima og miljø, og godsoverføring. Dette er en gledens dag! Vi ser frem et fortsatt godt og offensivt samarbeid med Smøla kommune, til glede for befolkning og næringsliv langs kysten i regionen, sier havnefogd Knut Mostad. 

KNH og Smøla kommune har som mål å utvikle Vikan til hovedhavn for Smøla. Etter en utbygging i 2016, har havnen i dag en total kailengde på ca. 225 meter, i tillegg til at det er montert dykdalber i hver ende av kaien. Partene eier kaiarealene med en ideell halvdel hver. 

Nå skal det bygges ny kai nord for eksisterende kaianlegg. Kaia vil bli bygget på en miljøvennlig og kostnadsbesparende måte, hvor den er anordnet på et område med nedsprengt fjell. Man regner med at  prisen for kaia vil ligge 30–40 prosent lavere enn tilsvarende kaier hvor det er benyttet stålpeler.

Intensjonen er å legge til rette for en betydelig industriutvikling både ved å styrke eksisterende industri og ved å initiere nyetableringer i kaianleggets nærområde. Det er knyttet store forventinger til utvikling av Vikan, med ringvirkninger for hele regionen.

Betydelige gevinster 

Det er stor trafikkbelastning ved eksisterende kaier, med tidvis kødannelser og bytte av kaier, som
igjen er til hinder for gode logistikkløsninger. Det omsøkte prosjektet skal etablere 40 meter kai med tilknyttet bakareal. Dette skal avlaste trafikken ved eksisterende kai og sørge for bedre logistikk ved havna gjennom egne laste- og losseområder for ulike typer gods.

Prosjektet skal føre til redusert seilingsdistanse for fartøyer som i dag ikke kan bruke eksisterende kai, og føre til godsoverføring fra vei til sjø gjennom redusert behov for lastebiltransport. Totalt er det beregnet effektiviseringsgevinster på rundt 300 000 kroner, klima- og miljøgevinster på rundt 800 000 kroner og verdi på godsoverføring på 1,5 millioner kroner.

Det er søkt om et toårig prosjekt, kostnadsestimert til 7 550 000 kroner. Det kan bli noe dyrere grunnet noe uavklarte bunnforhold. Det ble søkt om tilskudd på 6 040 000 kroner, og tilsagnet fra Kystverket innvilger inntil 6 040 000 kroner i tilskudd. 

Andre forsøk 

KNH søkte Kystverket om tilskudd allerede våren 2022. Havnerådet ga i juni samme år fullmakt til oppstart av prosjektet gitt 60 prosent statlig finansiering. Etter å ha mottatt avslag på søknaden, ble investeringen vurdert på nytt for å se på mulighetene for å realisere prosjektet gjennom økt egenfinansiering og deling av kostnader med Smøla kommune.

– Nå skal det bygges kai! sier Mostad. 

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen