Økonomien i KNH på rett kjøl

Havneselskapets kvartalsrapport viser at selskapet har tatt grep for å sikre god økonomikontroll. Manglende økonomistyring var et av forholdene som ble påpekt i forvaltningsrevisjonens rapport fra februar 2020.

Daglig leder tar albuehilsen med økonomisjef. Foto.Havnefogd Knut Mostad og økonomisjef Birgitte Flatsetøy er fornøyde med at økonomien til KNH er på rett kjøl. Bildet er tatt i forbindelse med ansettelsen av Flatsetøy høsten 2020. 

Havnerådet behandlet forrige uke KNHs regnskap pr. andre kvartal 2021. Regnskapet gir positive signaler rundt selskapets drift og budsjett.

Ros fra havnerådet

Havnerådsleder Ingrid O. Rangønes roser administrasjonen for god regnskapskontroll.

– God kontroll på kostnader samtidig som selskapet har holdt aktiviteten oppe gir gode signaler for selskapets økonomi. Vi vet at administrasjonen har jobbet aktivt med å kutte kostnader og øke inntekter, og vi ser at disse grepene har gitt resultat, sier Rangønes.

Havneselskapet har over tid hatt altfor høy gjeld i forhold til egenkapital, og økonomistyringen har vært svak. Dette ble belyst i forvaltningsrevisjonen av selskapet i 2019 og 2020. Etter en rekke tiltak viser prognosene nå at KNH ligger foran skjema med å redusere gjeldsgraden i forhold til verdi på egenkapitalen.

– For det nye havnerådet har det vært svært viktig å få økonomisk kontroll, da det øker handlingsrommet og gjennomføringskraften vår. Alle eierkommunene er opptatt av å videreutvikle havneselskapets posisjon i regionen. Vi befinner oss på gullkysten, og det må vi vite å dra fordeler av, avslutter Rangønes.

Høy aktivitet

Havnefogd Knut Mostad orienterte havnerådet om høyt aktivitetsnivå i selskapet og at man har lyktes med å holde kostnadene nede gjennom å benytte interne ressurser til oppgradering og reparasjoner.

– Før sommeren fikk vi reparert stål på kaien i Sunndal. Vi utbedret fendringen på kaifrontene ved Høgset Terminalen i Gjemnes og fiskerikaia på Goma. Vi monterer nå landstrøm og kailys på Fiskeribasen. Dette er nødvendig for å sikre våre brukere gode og trygge kai- og anløpsforhold. På Høgset har det også blitt montert nye lamper for å sikre gode lysforhold ved losse- og lastearbeid, sier Mostad.

– Det har vært formidabel innsats fra ansatte, som har tatt på seg mye og tungt vedlikeholdsarbeid i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver. Dette har spart selskapet for betydelige kostnader, og bidrar til at vi nå kan si at selskapets økonomi er på rett kjøl.

Havneselskapet har også hatt en generell trafikkøkning, som har kompensert noe for reduserte inntekter fra Hurtigruten.

– Neste år har vi mål om å redusere kaivederlag for de største fartøyene, fordi dette kan gi oss flere fornøyde kunder og høyere inntekter totalt sett, sier Mostad.

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen