– Lover godt for god og effektiv drift av KNH de neste årene.

I vår årsmelding for 2021 kan du lese havnefogd Knut Mostads tilbakeblikk på året som har gått – et år med full gjennomgang av rammedokumenter, planverk og rutiner, men også utviklingsarbeid, utbygging og vedlikehold. 

Portrettbilde Knut Mostad. Foto.Havnefogd Knut Mostad ser tilbake på året som har gått. Sammen med de ansatte gleder han seg til mer ordinær drift og rom for investeringer i 2022. 

Videre får du et innblikk i finansielle nøkkeltall og utviklingen i trafikk og gods, lese om aktuelle prosjekter samt styrets årsberetning. Her finner du vår vår Årsmelding 2021

Vi er allerede kommet et godt stykke inn i 2022, og havnestyret og havnerådet har nylig behandlet blant annet årsregnskap og styrets årsberetning for 2021. I forbindelse med dette er det naturlig å se tilbake på hva som er oppnådd i året som gått. Her er havnefogd Knut Mostad sitt tilbakeblikk: 

Hilsen fra havnefogden

Vi legger bak oss et år med full gjennomgang av rammedokumenter, planverk og rutiner, men også utviklingsarbeid, utbygging og vedlikehold.

Koronaviruset satte sitt preg også på 2021. Mange av våre ansatte har, i perioder, jobbet fra hjemmekontor.

Vi ser fram til mer fysisk samvær, både på kontoret og på fagsamlinger med havnekollegaer fra hele landet.
Administrativt fokus

I 2021 har vi jobbet fram en drifts- og utviklingsplan for administrativ styring med et tjuetall forbedringspunkter for de neste fire årene, og som skal rulleres hvert år.

Etter ferdigstillelse av strategiplan for 2021–2025 jobbet vi under våren med tilhørende markedsplan og kommunikasjonsstrategi. Alle ansatte deltok i arbeidet med visjon og verdier, noe som la grunnlag for en oppdatering av vår visuelle identitet. I oktober lanserte vi ny logo og ny profil.

Dette skal bidra til å styrke vår posisjon, gjøre KNH mer synlig og tydelig, og skape stolthet og tilhørighet internt i selskapet. Ny nettside som er tilpasset dagens standarder og møter brukerens behov i større grad er i sluttfasen.

Vår avfallsplan, som skal sikre gode mottaksordninger for avfall fra fartøy, har blitt revidert og godkjent. God avfallshåndtering på land bidrar til å redusere marin forsøpling og øke gjenvinnings- og gjenbruksgraden. Vi har også revidert havnesikringsplaner, styreinstruks og laget en lønnspolitisk plan.

I 2022 vil vi ferdigstille de siste grunnsteinene for vårt utviklingsarbeid neste fem år med ny miljøplan og selskapsavtale, noe som skal forsterke vårt arbeid ytterligere. Vi ansatte i KNH ser nå fremover, og tar tak i nye utfordringer. Medarbeiderundersøkelsen etter 10-faktormodellen i første kvartal 2021 viste at våre ansatte har sterk indre motivasjon.

Dette lover godt for god og effektiv drift av KNH de neste årene.
Strategisk utvikling

Det skjer mye spennende rundt omkring i havnedistriktet og flere av våre eierkommuner er på hugget og ønsker å rigge sine havneområder for vekst og utvikling.

I 2022 skal vi forprosjektere og søke om statlige tilskudd til nye kaier både på Høgset Terminalen i Gjemnes og Vikan på Smøla, der det er høy aktivitet av lasting og lossing, og servicefartøy til havbruksnæringen.

Det ser nok så lyst ut for prosjektet med fergeforbindelse mellom Aure og Hitra, og vi håper at dette blir realisert med vår flytende fergekailøsning som er til godkjenning hos Statens Vegvesen.

På Devoldholmen forbereder man bygging av Campus Kristiansund. Riving av eksisterende bebyggelse har så vidt startet opp nå på nyåret. Å tilrettelegge for havneutvikling og næringsvirksomhet i tilknytning til våre kaianlegg er en sentral del av vårt mandat. Formålet vil alltid være å fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift.

Viktig vedlikehold

I 2021 har vi drevet mye med vedlikehold og oppgradering ved våre anlegg.

Dette skal sikre våre brukere gode, trygge og miljøvennlige havnefasiliteter.

Vi har utbedret fendring og lysforhold på kaifrontene ved Høgset Terminalen og Fiskerikaia på Goma i Kristiansund. Arbeidet er utført av våre egne ansatte fra ute-avdelingen og havnevakta. Vi har også reparert stål på lastekaien i Sunndal, og bygget en ny 100 tonns pullert på Devoldholmen.

To mindre landstrømsanlegg er kommet på plass i indre havn, ett ved fiskeribasen og ett på Devoldholmen. Investeringen er viktig både for å sikre fremtidige inntekter og holde tritt med utvikling og miljøkrav.
Fendring ved Storkaia i Kristiansund står for tur og til sommeren skal cruiseskipene kunne glede seg over 105 nye storfendere.

Anløp og gods

Vi har hatt en oppgang i antallet fartøysanløp, noe som delvis beror på at trafikken begynner å ta seg opp igjen etter pandemien. Samtidig har vi hatt en nedgang i godstrafikken totalt sett i havnedistriktet, selv om det har vært høy aktivitet ved enkelte anlegg. Generell nedgang i godstrafikken skyldes til stor del pandemien. Det ble lostet/lasset til sammen 5,8 millioner tonn gods i havnedistriktet i 2021. 

Som en del av Kysthavnalliansens arbeid og Shortsea-prosjektet ble i august 2020 startet opp med ukentlige seilinger fra Hitra til kontinentet, en viktig milepæl for vår mangeårige innsats for sjøtransport. Det var derfor nedslående at ruten ble lagt ned av Smyril Line i oktober 2021, etter kun døye ett års drift. Det jobbes nå med to alternative løsninger for en ny «lakserute».

Helt på tampen av 2020 mottok vi melding fra Hitra kommune om at de ønsket uttreden av havnesamarbeidet og overgang til Trondheim Havn IKS. Gjennom 2021 har det blitt forhandlet om uttreden og eierskap til kaien i Ringbukta. Dette er forhold som enda ikke er endelig avklart, og vi håper på en smidig prosess videre og et fortsatt godt samarbeid med både næringslivet på Hitra og Trondheim Havn.

Cruise og passasjertrafikk

Hurtigruten trappet gradvis opp til full drift med sine syv skip i trafikk på kystruten Bergen og Kirkenes, og helt på tampen av året kunne vi endelig ønske Havila Kystruten velkommen til å trafikkere ruten sammen med Hurtigruten.

I august hadde vi det første cruiseanløpet siden mars 2020.

Etter dette har det vært jevnlig cruisetrafikk på havna. Prognosene for 2022 er gode.

Ikke bare er cruise- og passasjertrafikken viktig for å skape liv på havna og i bybildet, men den har også stor betydning for verdiskaping og arbeidsplasser i regionen vår og langs hele norskekysten.

God økonomistyring

Viktige grep for å sikre god økonomikontroll har gitt resultater. Vi har jobbet aktivt med å kutte kostnader og øke inntekter.

I 2021 solgte vi våre aksjer i Kristiansund Baseselskap AS for 16 millioner kroner. Pengene skal brukes til å redusere gjeld og til å finansiere nye prosjekter. I tillegg til de planlagte kaiprosjektene på Høgset og Vikan, skal to etasjer i Kaibakken 1 pusses opp og leies ut.

Formidabel innsats

Det har vært et generelt høyt aktivitetsnivå i selskapet gjennom hele 2021, og en formidabel innsats fra alle ansatte og vikarer. Flere har tatt på seg mye og tungt vedlikeholdsarbeid i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver, noe som har spart oss for betydelige kostnader. En stor takk til alle sammen for innsatsen i året som har gått.

Nå gleder vi oss til mer ordinær drift og rom for investeringer i 2022! 

Kristiansund, februar 2022
Knut Mostad

Havnefogd
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen