Tilbakeblikk på 2022

I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Havnefogd Knut Mostad, portrett med utsikt over Nordmørsterminalen.Havnefogd Knut Mostad ser tilbake på 2022. 

Årsmeldingen gir også et innblikk i finansielle nøkkeltall og utviklingen i trafikk og gods, en oppsummering av cruisesesongen, status for vårt arbeid med miljø og bærekraft samt aktuelle prosjekter. I tillegg finner du styrets årsberetning. Her finner du vår vår Årsmelding 2022

Vi er allerede kommet et godt stykke inn i 2023, og havnestyret og havnerådet har nylig behandlet blant annet årsregnskap og styrets årsberetning for 2022. I forbindelse med dette er det naturlig å se tilbake på hva som er oppnådd i året som gått. Her er havnefogd Knut Mostad sitt tilbakeblikk: 

Hilsen fra havnefogden

Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, kan vi endelig se tilbake på et år med mer ordinær drift og investeringer. Det har også vært kjekt med mer fysisk samvær, både på kontoret, på kollegiale sammenkomster og faglige arrangementer i andre deler av landet.

Totalt sett har vi hatt en nedgang i antallet anløp og godsmengder i havnedistriktet. Samtidig har inntektene knyttet til anløp og tjenester økt.

Fornøyde brukere en motivasjon
I februar gjennomførte vi en brukerundersøkelse og fikk positive tilbakemeldinger på blant annet servicenivå, havneforhold og fasiliteter.

95 prosent er fornøyde med KNH, og vi leverer bra på det som brukerne våre opplever som viktig.

Dette var godt for oss å høre, og motiverer til videre innsats!

I starten av året lanserte vi også nye og mer brukervennlige nettsider med fokus på våre tjenester knyttet til anløp og adgang.

Siste grunnsteiner på plass
I løpet av 2022 har vi også ferdigstilt de siste grunnsteinene i vårt interne utviklingsarbeid. Vi har jobbet frem en bemannings- og kompetanseplan, for å sikre at vi er rigget for å løse dagens og fremtidige oppgaver på best mulig vis.

Vi har også fått på plass en ny selskapsavtale, som en følge av Hitra kommune sin uttreden av havnesamarbeidet og endrede rammebetingelser. 

I vår nye plan for miljø og bærekraft har vi definert åtte ulike områder der vi vil gjøre en spesiell innsats i årene som kommer.

Vårt overordnete mål for arbeid innen miljø og bærekraft er å bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land.

Spennende investeringer
Et av årets høydepunkter har vært anskaffelsen av en ny arbeidsbåt, som skal bidra til økt aktivitet, bedre kvalitet på vårt arbeid og bedre service til havnebrukerne. Båten, som ble kjøpt brukt, er utstyrt med kran og laget for å gå i is. «Havnebris» har allerede være ute på flere arbeidsoppdrag, til glede for både oss og brukerne våre.

Av større investeringer er det fremst kaiutbygginger ved Vikan på Smøla og Høgset Terminalen på Gjemnes, samt oppgradering av Kaibakken 1, som har blitt behandlet og vedtatt i våre styrende organer.

Vi søkte Kystverket om tilskudd til kaiutbygging, men fikk dessverre avslag på begge prosjektene. Vi vil søke på nytt i 2023 på andre betingelser, noe som vil nødvendiggjøre økt egenfinansiering og deling av kostnader med de respektive kommunene.

I Kaibakken 1 er arbeidet med full innvendig renovering av tredje og fjerde etasje nå i gang med Strand & Stubø som hovedentreprenør. Leietaker til fjerde etasje er på plass med planlagt innflytting etter sommeren.

Heim kommune søkte og fikk tilskudd til ny tømmerkai i Rendalen. Første halvår 2023 vil brukes til å klargjøre forprosjektering og noen mindre endringer av reguleringsplanen. Vi har også innledet diskusjoner med Møre og Romsdal fylkeskommune om å selge areal til ny bussterminal delvis inne på havneområdet på Devoldholmen.

Vedlikehold for trygghet og økt levetid
Også i 2022 har vi utført viktig vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger ved flere av våre anlegg. Før sommeren ble det montert 130 nye dumperdekk langs Storkaia, et positivt løft spesielt for cruiseskipene. Vi har fått forsterket fundamentet under vann på Vågekaia og plukket opp 135 dekk fra sjøbunnen der. Under høsten har vi montert nye dumperdekk og kailedere ved Surnadal industrikai, og heist på plass fenderdekk som hadde sklidd ned på Devoldholmen. I august ble det lagt nytt betongdekke på Hammarkaia i Sunndal. Vi la stålplater på deler av denne kaien nå i januar 2023.

Dette er viktig arbeid som skal sikre våre brukere gode og trygge forhold.

Mesteparten av arbeidet har blitt utført av våre egne ansatte fra havnevakta og uteavdelingen, noe som har spart oss for kostnader. Her har også «Havnebris» vært god å ha med på laget. Årets sommervikarer, fire flittige ungdommer, har også bidratt med blant annet maling av fenderdekk og kailedere.

Havnesikring på agendaen
I månedsskiftet mai/juni deltok vi i en stor sikkerhetsøvelse sammen med blant annet NorSea, politiet, Kystverket, Heimevernet og Avinor. Vi fikk testet rutiner og regelverk knyttet til ISPS-koden, som regulerer sikring av skip og havner. Dette har blitt stadig mer aktuelt med økende uro og krig i Europa. Vi ble observert av Kystverket og fikk positive tilbakemeldinger etter øvelsen.

Vårt arbeid med ISPS foregår kontinuerlig, uavhengig av den geopolitiske situasjonen. Årvåkenhet er et nøkkelord. For flere av våre havneanlegg har vi i 2022 jobbet med fornyet godkjenning av havnesikringsplan og sårbarhetsvurdering. I 2023 skal det også bli ny ISPS-godkjent tendringskai for cruiseskip på Dyrnes på Smøla.

Styrke havnenes rammevilkår
Før sommeren ble jeg valgt inn som varamedlem i styret til Norske Havner. En av organisasjonens viktigste oppgaver er å jobbe for havnenes og sjøtransportens rammevilkår, og ivareta interessene til både store og små havner. Å engasjere seg i en stor og viktig bransjeorganisasjon er både kjekt og utviklende, og jeg håper å kunne bidra på mer fast basis etter hvert.

Enighet rundt Hitra kysthavn
Dialog og forhandlinger om Hitras uttreden og eierskap til kaien i Ringbukta har fortsatt gjennom 2022. Hitra kommune har nå trådt inn i IKS-samarbeidet Trondheim Havn. Helt på tampen av året kom Trondheim Havn , etter avtale med Hitra kommune, med et tilbud til oss om fullstendig oppgjør for Hitras uttreden inkludert kjøp av Hitra Kysthavn. Et enstemmig havneråd har gitt fullmakt til å selge kaien for 36 millioner kroner. Vi venter nå på endelig styrebehandling i Trondheim Havn før salget kan gjennomføres. Det føles godt å få avslutte denne prosessen, og vi ønsker både Hitra kommune og Trondheim Heim alt godt med sitt samarbeid og videre satsing på Hitra.

Stødig innsats fra medarbeiderne
Det er på sin plass å takke alle ansatte og vikarer for en stødig innsats gjennom 2022. Selv med et høyt aktivitetsnivå leverer vi topp service og strekker oss langt for å ivareta kunder og havnebrukere, leverandører, leietakere, eiere og  samarbeidspartnere. Fortsett slik!

I løpet av første halvår 2023 blir det en del endringer i organisasjonen, som følge av at en av våre trofaste medarbeidere trer inn i pensjonistenes rekker.

Det var artig å se den store interessen da vi lyste ut ledig stilling i høst.

Vi mottok over 40 søknader og hadde mange godt kvalifiserte kandidater å velge i. Stillingen som driftsleder blir besatt ved internt opprykk, og den 1. mars ser vi frem til å ønske en ny havneinspektør velkommen på laget.

Jeg vil også takke havnestyret og havnerådet for et godt og konstruktivt samarbeid. En spesiell takk til tidligere styreleder Birgitte Røsgaard, som har vært en god leder for et fremoverlent og offensivt styre gjennom en krevende periode i KNH. Det var spesielt kjekt at vi i desember kunne samles til strategiseminar sammen med alle ansatte for å diskutere utviklingsmuligheter og skape en felles forståelse for prioriteringer fremover. 

Kristiansund, februar 2023

Knut Mostad

Havnefogd
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen