Etiske retningslinjer

«Etikkplakaten» er en sammenfatting av våre etiske retningslinjer og danner grunnlaget for hvordan vi skal opptre i møte med omgivelsene og hverandre. 

Brudd på retningslinjene, lover eller andre kritikkverdige forhold er grunnlag for varsling. Vi har egne retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold. Disse er oppsummert i «Varslingsplakaten». 

1. GENERELT
 • Alle skal arbeide for selskapets beste i tråd med lover, regler, interne retningslinjer og styrevedtak.
 • Alle skal opptre på en måte som bidrar til positivt omdømme og fremmer tillit hos brukere, leverandører, samarbeidspartnere og befolkningen generelt.
 • Alle skal arbeide for å nå selskapets mål.
 • Alle skal gjennomføre refleksjoner med tanke på de etiske retningslinjene.
2. I MØTE MED OMGIVELSENE OG HVERANDRE
 • Alle skal møte kollegaer, leietakere, brukere, leverandører og samarbeidspartnere med respekt.
 • Alle skal bruke faglig kunnskap og skjønn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.
3. LEDERANSVAR
 • Ledere skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, redelighet og samhandling, og som ivaretar grunnleggende verdier og etiske retningslinjer.
 • Ledere skal påse at alle medarbeidere gjør seg kjent med og undertegner at de har lest og forstått selskapets etiske retningslinjer.
 • KNH skal garantere rettferdige arbeidsbetingelser og muligheter for medarbeidere, uten forskjellsbehandling eller
  diskriminering på grunn av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse, svangerskap, sykdom, eller funksjonshemming, livssyn, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilknytning.
4. PERSONLIG ANSVAR
 • Alle har et personlig og selvstendig ansvar for å følge opp selskapets etiske retningslinjer.
 • Alle skal i tvilstilfeller ta opp problemstillingen med nærmeste leder.
 • Alle har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske retningslinjene.
 • Alle kan risikere konsekvenser i forhold til arbeidsforholdet ved brudd på de etiske retningsreglene.
5. TILLIT OG ÅPENHET
 • KNH skal være en transparent organisasjon.
 • Vi praktiserer meroffentlighet.
 • Alle som berøres av et vedtak skal få tilgang til hvilke fakta som ligger til grunn for beslutningen, om saksgangen og prosessen bak beslutningen.
 • Alle ledere skal handle rimelig, forutsigbart og saklig.
 • Alle har åpenhet om verv, roller, medlemskap, gaver og annet som har betydning for arbeidsforholdet i KNH.
6. GAVER
 • Ingen skal utnytte sin stilling for å oppnå personlige fordeler.
 • Ingen skal motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med tjenesteutøvelse. Gaver av lav verdi, som blomster, konfekt og lignende omfattes ikke av retningslinjene.
 • Alle gaver, uansett verdi, skal registreres i selskapets gaveregister.
7. FORRETNINGSETISKE REGLER
 • Alle er ansvarlige for at KNH sin forretningsmessige virksomhet
   • drives på en slik måte at brukere, leverandører og samarbeidspartnere har tillit til selskapet.
   • etterlever lov og forskrift om offentlig anskaffelser og selskapets innkjøpsreglement.
   • baserer alle anskaffelser på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.
 • Ingen kan levere varer og tjenester til den virksomhet de selv er ansatt i.
 • Ingen skal bruke selskapets innkjøpsavtaler eller rabattordninger til privat bruk.
8. HABILITET
 • Alle med myndighetsutøvelse er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler.
 • Alle har en selvstendig plikt til å si fra om inhabilitet, eller tvil om inhabilitet, slik at vedkommende kan fritas fra videre befatning med saken.
9. FORVALTNING AV SAMFUNNETS FELLESMIDLER (SELVKOST)
 • Alle skal være bevisst på at KNH forvalter samfunnets fellesmidler i forbindelse med selvkost ved farvannsavgift, landstrøm, saksbehandling og avfall.
 • Alle skal frastå tilegnelse av personlige fordeler av KNH sine ressurser (dvs. økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler). Selskapets biler, tilhengere, maskinpark, båter etc. skal som hovedregel kun benyttes i selskapets tjeneste. Daglig leder og/eller driftsleder avgjør om utstyret kan lånes ut til selskapets ansatte til privat bruk. Slik bruk må ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlånet skal registreres og brukeren står ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet.
10. KRITIKKVERDIGE FORHOLD OG VARSLING
 • Ingen skal utsettes for trakassering eller annen utilbørligopptreden (jfr. AML §4.3 og Likestillingsloven §6).
 • Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling skal være forsvarlig, det vil si i tråd med aktuell varslingsrutine. Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.
 • KNH har rutiner for håndtering av varsel i tråd med loven.
11. YTRINGSFRIHET
 • Alle har en grunnlovsfestet rett til å ytre seg fritt (jfr. Grunnloven §100), men ytringsfriheten begrenses i enkelte tilfeller av andre lover (f.eks. hatefulle ytringer, diskriminering og taushetsplikt).
 • Vi aksepterer ikke noen form for politisk, religiøs eller annen propaganda på arbeidsplassen.

   

12. SOSIALE MEDIA
 • Sosiale medier er likestilt med andre kommunikasjonsformer, og bruken krever refleksjon av innhold og rollebevissthet.
13. ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER
 • Ingen skal komme ruset på jobb.
 • Ingen skal innta alkohol eller andre rusmidler i løpet av arbeidstiden.
 • Alle skal være måteholden med alkoholinntak når de representerer KNH på tjenestereiser, eller deltar på kurs, konferanser og lignende.
Scroll til toppen