Vi kan havn

Aktuelle prosjekter

Som regional utviklingsaktør jobber vi til enhver tid  med ulike prosjekter. Her finner du noen av de. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller nye spennende prosjekter der havna kan være en potensiell deltaker. 

Vikan Havn, Smøla – utvidet kaikapasitet skal legge til rette for industriutvikling

Smøla kommune og KNH har som mål å utvikle Vikan til hovedhavn for Smøla. Etter en utbygging i 2016, har havnen en total kailengde på ca. 225 meter, i tillegg til at det er montert dykdalber i hver ende av kaien.

Intensjonen er å legge til rette for en betydelig industriutvikling både ved å styrke eksisterende industri og ved å initiere nyetableringer i kaianleggets nærområde. Det er knyttet store forventinger til utvikling av Vikan, med ringvirkninger for hele regionen.

KNH og Smøla kommune eier kaiarealene med en ideell halvdel hver, og planlegger bygging av en ny kai nord for eksisterende kaianlegg. Kaia vil bli bygget på en meget miljøvennlig og kostnadsbesparende måte, hvor den er anordnet på et område med nedsprengt fjell. Man regner med at prisen for kaia vil ligge 30–40 prosent lavere enn tilsvarende kaier hvor det er benyttet stålpeler.

Våren 2022 søkte vi Kystverket om tilskudd til kaiutbygging. Havnerådet ga i juni fullmakt til oppstart av prosjektet gitt 60 prosent statlig finansiering. Etter å ha mottatt avslag på søknaden, har vi vurdert investeringen på nytt for å se hvilke muligheter vi har for å realisere prosjektet gjennom økt egenfinansiering og deling av kostnader med Smøla kommune. Samtidig må det tas høyde for økte byggekostnader og høyere renter. Det vil bli nødvendig med ny styre- og rådsbehandling før oppstart av forprosjektering. Prosess med ny og spisset søknad til Kystverket er igangsatt.

Høgset Terminalen, Gjemnes – utbygging av kai for effektivisering og ny trafikk

Prosjektet innebærer utvidelse av dagens kai og tilrettelegging for roro-anløp ved Høgset Terminalen i Gjemnes kommune. Dagens kailøsning består av én kaifront på 40 meter med to tilknyttede dykdalber. Dette ønskes utvidet med en 60 meter lang betongkai, slik at anlegget får to kaifronter, og der den ene enden av ny kai kan benyttes til roro-trafikk.

Trafikkhavnen Høgset er den eneste offentlige kaien i Gjemnes kommune, og drives godt av Høgset Terminalen AS. De har spesialisert seg på lagring og håndtering av gods/fiskefôr (big bags for havbruksnæringen) og håndterer stor eksport av fisk, fiskeolje og tangmel, samt import av stein og råvarer til forskjellige fabrikker i regionen. Terminalen har 300–350 årlige anløp fra inn- og utland, deriblant ukentlige anløp av containerskip fra Rotterdam.

Høgset Terminalen har over tid opparbeidet seg et lojalt kundegrunnlag med flere langsiktige avtaler. Man opplever imidlertid at dagens kailøsning begrenser effektiviteten ved terminalen og hemmer videre vekst. Dette har utløst planene om ny kai, som skal kunne løse utfordringer med samtidighetskonflikter, virke tidsbesparende på kjøring og lasteoperasjoner samt legge grunnlag for økt trafikk og nye ruter.

Våren 2022 søkte vi Kystverket om tilskudd til kaiutbygging. Havnerådet ga i juni fullmakt til oppstart av prosjektet gitt 60 prosent statlig finansiering. Etter å ha mottatt avslag på søknaden, har vi vurdert investeringen på nytt for å se hvilke muligheter vi har for å realisere prosjektet gjennom økt egenfinansiering og deling av kostnader med Gjemnes kommune og eventuelt andre. Samtidig må det tas høyde for økte byggekostnader og høyere renter. Det vil bli nødvendig med ny styre- og rådsbehandling før oppstart av forprosjektering. Prosess med ny og spisset søknad til Kystverket er igangsatt.

Renndal tømmerkai, Heim – ett skritt nærmere realisering med innvilget tilskudd

Betydelige mengder skogvirke og annen næringsaktivitet peker på et behov for ny kai ved E39 i Renndal i Heim kommune. KNH har over flere år deltatt i planarbeidet med hensikt å drifte en slik fremtidig kai på vegne av prosjekteier Heim kommune. Også skogeiersamvirket Allskog viser stor interesse for utbyggingen.

Heim kommunestyre godkjente reguleringsplanen i 2021, men finansiering av kaiutbyggingen har vært utfordrende. Landbruksdirektoratet, som forvalter tilskuddsordningen for tømmerkaier, har avslått flere søknader fra Heim kommune om tilskudd.

Prosjektet og tilhørende søknad har etter dette blitt ytterligere spisset, og i oktober 2022 kom det positiv beskjed om tilskudd på inntil 17,5 millioner kroner, noe som betyr at realisering er et betydelig skritt nærmere. Beliggenheten nær E39 vurderes som en styrke for kaia, som også kan fungere som avlastningskai for andre havner i regionen. 

Prosjektet totale kostnadsramme er 39,7 millioner kroner. Heim kommune driver prosjektet videre med KNH som samarbeidspartner og mulig medeier. Med utgangspunkt i fire millioner kroner hver fra havneselskapet og Heim kommune, passerer man 25 millioner kroner. Risikokapital fra regionens næringsliv og lån vil være nødvendig for å komme i mål med finansieringen. Det skal utføres geotekniske undersøkelser i kaiområdet, og svarene vil gi et klarere bilde av kostnadene. Målet er at byggingen skal komme i gang i løpet av 2024.

Flytende fergekaier – mulig pilotering på fergesambandet Aure–Hitra

Vårt eierskap og engasjement i MINOFAS (Midt-Norsk Fergeallianse AS) har som formål å etablere et fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Kortere reisetid vil styrke kystregionens attraktivitet, og være viktig for regionens næringsliv generelt og havbruksnæringen spesielt.

Vi har gjennom det siste året hatt en dialog og søknadsprosess med Staten Vegvesen om konseptgodkjennelse for flytende fergekaier til bruk ved dette sambandet. I forbindelse med dette er det oversendt fullstendig teknisk dokumentasjon, beregningsgrunnlag og tegninger, som nå er godkjent både hos Sjøfartsdirektoratet og Statens Vegvesen.

Flytekailøsningen kan bidra til å redusere kostnader med å bygge nye fergeleier ved andre samband i hele landet. Konseptet er mobilt, følger nasjonale standarder og kan, med mindre tilpasninger, gjenbrukes andre plasser. Dette er et viktig poeng dersom et fergesamband erstattes av broløsning.

Kaibakken 1, Kristiansund – betydelig
investering i oppgradering av bygg og lokaler

KNH har disposisjonsrett på Kaibakken 1. Formell eier med hjemmelsrett er Kristiansund kommune.

Kaibakken 1 ble bygget i 1953, og deler av bygningen har i lang tid hatt behov for oppgradering. Lokalene i 3. og 4. etasje har stått ledige siden 2019, etter at Møre og Romsdal Revisjon SA, tidligere Distriktsrevisjon Nordmøre IKS flyttet ut. Disse hadde leieavtale tilbake fra midten av 1990-tallet.

Lokalene i 3. etasje utgjør et utleiebart areal på ca. 200 m2, mens 4. etasje utgjør 250 m2 i utleiebart areal, totalt rundt 450 m2.

Selskapet har stått overfor et strategisk valg med hensyn til hva som man skal gjøre med eiendommen fram i tid. Det har blitt vurdert om man skal beholde, eller eventuelt avhende, eiendommen. Selskapets administrasjon og ledelse konkluderte med at man ønsket å beholde eiendommen og videreutvikle denne. To etasjer skal pusses opp og leies ut. Det er også nødvendig med utskifting av ventilasjonsaggregat og renovering av yttertak på tilbygg.

Ikon AS ble engasjert for å prosjekterere ombyggingen og utarbeide konkurransegrunnlag for kunngjøring i Doffin. Etter anbudsrunde fikk Strand & Stubø Entreprenør AS oppdraget med totalentreprise. Kontraktssummen var på 12,2 millioner kroner ekskl. mva. Ferdigstillelse august/september 2023.

KNH har inngått leieavtale med et programvareselskap om leie av hele 4. etasje. Vi regner med å få leid ut også 3. etasje når byggingen kommer i gang.

Norsk digital havneinfrastruktur – en ny og mer effektiv måte å drive havn på

Gjennom 2022 har vi deltatt i digitaliseringsprosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur» sammen med prosjekteier Oslo Havn, prosjektleder Kartverket og åtte andre havner. Målet med prosjektet er å etablere en digital infrastruktur i alle norske havner, og gjennom dette effektivisere og endre måten havnene drives på.

Kystverket har gitt støtte gjennom tilskuddsordningen for investering i effektive og miljøvennlige havner. Grieg Connect, som leverer havnedatasystemet Port til oss og mange andre norske havner, er underleverandør av tekniske løsninger til prosjektet. Operasjonelle verktøy og standardisering legger til rette for fremtidige autonome havneoperasjoner, og er et skritt på veien mot fremtidens havner.

Gjennom prosjektet vil det bli enklere og bedre kommunikasjon med fartøy som vil anløpe. Digitale verktøy vil bidra til raskere, mer effektiv innseiling og redusert liggetid ved kai.

I bunn for digitale verktøy ligger Havnedata-standarden. Alle havnedata, slik som fendere, strømuttak og akseltrykk, lagres i en nasjonal havnedatabase, som holdes oppdatert (Kystinfo.no). I august leide vi Terratec til å bistå med kartlegging gjennom mobil skanning og landmåling.

Prosjektet har bestått av 5 arbeidspakker. Havneinspektørene Svein Skomsøy og Bjørnar Eresvik har deltatt i prosjektet på hver sin pakke. I tillegg har vi vært  testhavn for arbeidspakken for havnesikring, hvor vi testet «live» foran de andre deltakerne i prosjektet.

Det har vært jevnlige samlinger både via Teams og stedlige brukerforum i Bergen og Haugesund.

Det har vært veldig nyttig både å delta i prosjektet, og å kunne ta i bruk verktøyene som har blitt utviklet.

Kysthavnalliansen – seiler videre for å styrke sjøtransportens rammevilkår

Helt siden etableringen av Kysthavnalliansen i 2014 har vi sammen med våre alliansepartnere jobbet for overføring av gods fra vei til sjø, og spesielt sjøfrakt av norsk sjømat fra Midt-Norge til Europa, med frukt, grønnsaker og andre varer som returlast.

I Shortsea-prosjektet jobbet initiativtakerne, Lerøy Seafood og SalMar, sammen med store vareeiere som Coop, ASKO og Bama. Daglig leder i Kysthavnalliansen, Ann Iren Holm Rise, hadde en drivende rolle i prosjektet, som førte til at Smyril Line startet opp en «lakserute» med sjøtransport av fersk laks fra Rørvik via Hitra kysthavn til kontinentet. Etter 14 måneders drift valgte Smyril Line i 2021 dessverre å stanse seilingene, med bakgrunn i utfordringer med å dra nytte av det innvilgede tilskuddet fra Kystverket for oppstart av ruten. Dette førte til store logistikkutfordringer for vareeierne.

I løpet av 2022 har prosjektet jobbet for ny oppstart med et annet rederi. I november 2022 mønstret Holm Rise av, etter fire år som daglig leder for Kysthavnalliansen. Arbeidet med å etablere en fast rute for sjø-frakt av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa drives nå videre av private aktører.

Vi skal videreføre vårt engasjement i Kysthavnalliansen, men arbeidet vil ha en annen form fremover, med fokus på å trygge og styrke rammevilkårene for sjøtransport.

Scroll til toppen