Varsling om kritikkverdige forhold

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold handler om å etablere en fremgangsmåte for å varsle på, og for måten varselet skal mottas, behandles og følges opp.

«Varslingsplakten» oppsummerer våre rutiner for intern og ekstern varsling. 

Varslingsplakaten

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold i selskapet. Varsling er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Kristiansund og Nordmøre havn IKS (heretter KNH) har rutiner for håndtering av varsel i tråd med loven.

Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling skal være forsvarlig, det vil si i tråd selskapets «Retningslinjer for varsel om kritikkverdige forhold» og rutinene i denne «Varselplakaten». Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.

Varsleren skal ha saklig grunn for sin kritikk. Kritikken skal ikke bero på sladder eller ubegrunnede påstander. Eksempel på forhold som faller utenfor:

• Hendelser som kommer under avvik.
• Interne forhold som f.eks. personalkonflikter og lignende.
• Kritikkverdige forhold ut fra egen politisk eller etisk overbevisning.
• Faglig uenighet.

Rutine ved intern varsling

• Varselet skal leveres nærmeste leder.
• Fører ikke dette frem, skal varselet leveres til verneombud eller tillitsvalg, som tar saken videre.
• Varslerens identitet er en fortrolig opplysning.
• Dersom forholdet det varsles om gjelder nærmeste leder, eller nærmeste leder ikke gjør noe i sakens anledning, varsles leder på neste nivå. Er nærmeste leder selskapets øverste leder, varsles styreleder.
• Den som varsler kan velge å være anonym.
• Den som varsler skal innen rimelig tid få tilbakemelding om hva som skjer med saken.
• Ansatte oppfordres til å følge de interne varslingsrutinene før det vurderes ekstern varsling.

Rutine ved ekstern varsling

• Ansatte kan varsle ekstern til tilsyns -og kontrollmyndigheter. Eksempler kan være Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet og Økokrim.
• Hensikten med ekstern varsling skal alltid være å rette opp i forholdet, ikke offentligjøre dem. Offentliggjøring skal kun betraktes som et virkemiddel for å rette opp i forholdet.
• Media eller offentligheten for øvrig kan kun varsles dersom intern varsling ikke har vunnet frem, eller varsler har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig. Varselet må gjelde kritikkverdige forhold som har allmenn interesse.
• Arbeidstakeren må være i aktsom god tro om innholdet i varselet. Har medarbeideren gjort det han/hun kan i forhold til å frembringe riktige fakta, er dette likevel tilstrekkelig dersom det viser seg at informasjonen ikke er helt korrekt.

Forbud mot gjengjeldelse

Enhver gjengjeldelse mot den som på en forsvarlig måte varsler i henhold til denne rutinen er forbudt. Dette gjelder både formelle og uformelle reaksjoner. Gjengjeldelse kan føre til krav om oppreisning og erstatning.

I KNH oppfordrer vi til å varsle om kritikkverdige forhold

I KNH skal det være trygt å varsle om kritikkverdige forhold.

I KNH håndterer vi all varsling etter gjeldende rutiner.

Scroll til toppen