Vi er blitt Miljøfyrtårn!

Som Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet har vi bevist at vi jobber systematisk med klima- og miljøspørsmål. 


Miljøfyrtårn logo og tekst Sertifisert virksomhet. Bilde.Arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn startet i fjor høst, og det har vært et omfattende arbeid å sammenstille nødvendig dokumentasjon på at vi har oppfylt kravene som stilles til en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet. Etter en grundig gjennomgang med en uavhengig sertifisør, ble vi godkjent som Miljøfyrtårn den 29.02.2024. Godkjenningen er gyldig i tre år. Sertifikat 2024-2027

Strenge kriterier 

Å være Miljøfyrtårn betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Vi har dokumentert strenge kriterier innen områdene arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Som havn har vi også krav knyttet til utslipp til luft (forurensing, støy etc.) og utslipp til vann. 

Vi rapporterer årlig inn våre klima- og miljødata i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy. Ut fra dette genereres et klimaregnskap. Klimaregnskap 2023. Vår energibruk ved Nordmørsterminalen er den største driveren i klimaregnskapet, i hovedsak ventilasjon, lys og oppvarming av bygget, samt ladepunkter for elbil. Data fra innrapportering inkludert utvikling over tid er også tilgjengelig på våre nettsider. Klima og miljøarbeid i KNH

– Gjennom kontinuerlig forbedring, kan vi redusere miljøbelastningen både fra egen drift og øvrig havnevirksomhet. Samtidig bidrar det til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, sier havnefogd Knut Mostad. 

Tilrettelegging

En  vesentlig andel av vår miljøpåvirkning er skapt av selve havneaktiviteten, det vil si at brukerne av havnens infrastruktur – trafikken i og over havna – har stor påvirkning på klima og miljø. Som offentlig eid havneselskap ligger vårt største ansvar følgelig i å tilrettelegge for effektiv, sikker og miljøvennlig drift og havnevirksomhet, spesielt med tanke på forebygging og reduksjon av forurensing til luft, vann og grunn. l. 

– Å være Miljøfyrtårn handler mye om at vi kontinuerlig skal jobbe med å redusere våre negative og forsterke våre positive påvirkninger på klima, miljø og arbeidsmiljø. Det har vært en lærerik sertifiseringsprosess, som har gitt oss bedre innsikt i hva som er den vesentlige belastningen fra vår virksomhet, og ikke minst hvor det er mest hensiktsmessig å sette inn tiltak, sier Erika Indergaard, som er Miljøfyrtårnansvarlig i KNH. 

Hun trekker frem hvordan alle i KNH er med og tar ansvar for klima, miljø og arbeidsmiljø. 

– Temaområdene i Miljøfyrtårn favner bredt og det har derfor vært nødvendig å involvere ulike ressurspersoner, alt etter kompetanse og ansvarsområder. I tillegg har alle et viktig ansvar i det daglige når det gjelder bevissthet rundt avfallssortering, innkjøp, reising, HMS og mye annet. Så her har alle bidratt på sin måte til at vi som virksomhet nå kan skilte med at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, sier Indergaard. 

Jobbet godt 

– Generelt sett vil jeg si at de har jobbet svært godt med Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Basert på en grundig gjennomgang av miljøkartleggingen med tilhørende dokumentasjon, fysisk befaring av flere kaier og bygg, og intervjuer, vil jeg gjerne anbefale at Kristiansund og Nordmøre Havn IKS blir et nytt Miljøfyrtårn, skriver vår sertifisør Jonathan Moe i sin vurdering. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Les mer om hvordan din virksomhet kan bli Miljøfyrtårn.

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen