Klima og miljø

Målsetningene i vår strategiplan peker blant annet på KNH som et bærekraftig knutepunkt og miljøvennlig drift av kaianlegg og eiendom. Dette legger føringer om en grønn profil for havneselskapet. Vi har også et ansvar for å bidra til at våre eierkommuner når sine miljø- og klimamål.

En vesentlig andel av vår miljøpåvirkning er skapt av selve havneaktiviteten, det vil si at brukerne av havnens infrastruktur (trafikken i og over havna) har stor påvirkning på klima og miljø. Som offentlig eid havneselskap ligger vårt største ansvar følgelig i å tilrettelegge for effektiv, sikker og miljøvennlig drift og havnevirksomhet, spesielt med tanke på forebygging og reduksjon av forurensing til luft, vann og grunn.

Grunnleggende prinsipper for vårt miljøarbeid:

 • Vi skal kontinuerlig jobbe med å redusere våre negative og forsterke våre positive påvirkninger på klima, miljø og arbeidsmiljø.
 • Våre investeringer i infrastruktur skal være bærekraftige og fremme sjøtransport. Bærekraft-perspektivet må inn i alle beslutninger, ved innkjøp, anskaffelser, byggeprosjekter og utviklingsarbeid. Miljødimensjonen skal prioriteres høyt, men økonomi og samfunn må også ivaretas gjennom å vurdere miljø opp mot kostnader, effektivitet og innvirkning på våre omgivelser.
 • Vi skal etterfølge lover og regler som et minimum, og oppnå kontinuerlig forbedring gjennom etterlevelse av egne krav, rutiner og retningslinjer.
 • Vi skal føre kontroll med leietakere og operatører for å sikre at disse følger opp miljøarbeidet i havna.
 • Vi skal årlig rapportere våre miljøresultater ved bruk av Miljøfyrtårns styringsverktøy.
 • Det skal være trygt å arbeide i KNH. Vi skal tilrettelegge og drive virksomheten på en slik måte at det ikke oppstår skade på personell, materiell eller miljø. Dette dokumenteres og følges opp nærmere gjennom bruk av HMS-hjulet.
> Plan for miljø og bærekraft 2022–2026

Har du spørsmål eller innspill til hvordan vi kan forbedre havnas klima- og miljøpåvirkning? Ta kontakt med oss! 

Grønn omstilling gjennom Miljøfyrtårn

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi ble godkjent som Miljøfyrtårn 29.02.2024. Sertifikat 2024-2027. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet, og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen  områdene arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Som havn har vi også krav knyttet til utslipp til luft (forurensing, støy etc.) og utslipp til vann.

Vi rapporterer årlig inn våre klima- og miljødata i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy. Miljøresultater 2023 viser statistikk og utvikling basert på innrapporterte data.

Ut fra dette genereres også et klimaregnskap. Vårt klimaregnskap 2023. Vår energibruk ved Nordmørsterminalen er den største driveren i klimaregnskapet, i hovedsak ventilasjon, lys og oppvarming av bygget, samt ladepunkter for elbil. 

Overordnet mål for vårt arbeid innen miljø og bærekraft:

Vi skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land.

 

 

 

 

Våre mål og innsatsområder – dette gjør vi

Basert på de miljømessige utfordringene vi som havneselskap står overfor, har vi definert følgende mål og innsatsområder, og hvordan vi kan jobbe med disse. 

Reduksjon i klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette kan vi oppnå gjennom elektrifisering av biler og andre kjøretøy, unngå tomgangskjøring, samkjøre til møter og oppdrag og utrede innkjøp av elsykkel for bynære ærender. 

Reduksjon i utslipp til luft fra all havnerelatert virksomhet. Viktigste tiltak for å oppnå dette er etablering av landstrøm for fartøy ved alle våre kaier og lademuligheter på land ved flere av våre terminaler. 

Reduksjon i utslipp til sjø. Sentrale tiltak vil være opprensking av sjøbunn og fjerning av gamle fenderdekk utenfor kaiene våre samt etablering av mottaksanlegg for avløpsvann/kloakk på Storkaia og Devoldholmen. 

Reduksjon i støy fra all havnerelatert virksomhet. Støymålinger og restriksjoner på støyende havneaktivitet i sentrum og områder nær boligbebyggelse er tiltak som kan bidra til dette. 

Ansvarlig forbruk og avfall. Vi vil blant annet kartlegge vårt eget energiforbruk, vurdere reparasjon og gjenbruk fremfor å kjøpe nytt samt bidra til økt avfallssortering i egne og kunders virksomhet. 

Sikre bærekraftig infrastruktur og investeringer. Blant tiltakene er å sette miljøkrav ved anskaffelser, prioritere miljøvennlige løsninger og materialer ved bygg/havneanlegg og arbeide for miljøsertifisering av bygge- og anleggsprosjekter. 

Bidra til mer bærekraftig cruiseturisme. Vi samarbeider med våre nabohavner og destinasjoner om Møre og Romsdal som bærekraftig cruisedestinasjon og etablerer "codes of conduct" for besøkende skip og gjester. Vi gir rabatt til fartøy som seiler mer miljøvennlig.

Delta i relevante samarbeid og prosjekter. Vi tar vår del av ansvaret i Kysthavnalliansen og relaterte samarbeidsprosjekter. Vi er medlem i UN Global Compact og sertifisert som Miljøfyrtårn. 

KNH og FNs bærekraftsmål

Bilde: Oversikt over FNs bærekraftsmål
Bilde: Oversikt over FNs bærekraftsmål

Vi mener at følgende bærekraftsmål er spesielt relevante for oss i vår havnedrift og deltakelse i ulike prosjekter inneværende periode:

 • Mål 7: Ren energi til alle
 • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Mål 12: Ansvarlig bruk og produksjon
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene
 • Mål 14: Livet i havet

Som fundament for alt bærekraftsarbeid står mål 17: Samarbeid for å nå målene. I tillegg vil mål 3 om god helse være en viktig forutsetning internt i selskapet for arbeid med og oppnåelse av bærekraftsmålene. 

Scroll til toppen