Vår plan for miljø og bærekraft

Målsetningene i vår strategiplan peker blant annet på KNH som et bærekraftig knutepunkt og miljøvennlig drift av kaianlegg og eiendom. Dette legger føringer om en grønn profil for havneselskapet. Vi har også et ansvar for å bidra til at våre eierkommuner når sine miljø- og klimamål.

Havneselskapet har begrenset miljøpåvirkning i seg selv, det er i hovedsak fartøystrafikken og tilknyttet aktivitet som belaster miljøet gjennom utslipp av klimagasser, støy, lys, avfall og forurensing i hav. Vi må likevel ha fokus på å redusere også våre egne utslipp til luft og sjø.

De største miljøutfordringene vi står overfor er:

  • Klimagassutslipp fra skipsfarten
  • Forurensing i hav
  • Avfall
  • Støy og lysforurensing fra havneaktivitet
> Plan for miljø og bærekraft 2022–2026

Har du spørsmål eller innspill til hvordan vi kan forbedre havnas klima- og miljøpåvirkning? Ta kontakt med oss! 

Overordnet mål for vårt arbeid innen miljø og bærekraft:

Vi skal bidra til bærekraftig utvikling der sjø møter land.

 

 

 

 

Våre mål og innsatsområder – dette gjør vi

Basert på de miljømessige utfordringene vi som havneselskap står overfor, har vi definert følgende mål og innsatsområder, og hvordan vi kan jobbe med disse. 

Reduksjon i klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette kan vi oppnå gjennom elektrifisering av biler og andre kjøretøy, unngå tomgangskjøring, samkjøre til møter og oppdrag og utrede innkjøp av elsykkel for bynære ærender. 

Reduksjon i utslipp til luft fra all havnerelatert virksomhet. Viktigste tiltak for å oppnå dette er etablering av landstrøm for fartøy ved alle våre kaier og lademuligheter på land ved flere av våre terminaler. 

Reduksjon i utslipp til sjø. Sentrale tiltak vil være opprensking av sjøbunn og fjerning av gamle fenderdekk utenfor kaiene våre samt etablering av mottaksanlegg for avløpsvann/kloakk på Storkaia og Devoldholmen. 

Reduksjon i støy fra all havnerelatert virksomhet. Støymålinger og restriksjoner på støyende havneaktivitet i sentrum og områder nær boligbebyggelse er tiltak som kan bidra til dette. 

Ansvarlig forbruk og avfall. Vi vil blant annet kartlegge vårt eget energiforbruk, vurdere reparasjon og gjenbruk fremfor å kjøpe nytt samt bidra til økt avfallssortering i egne og kunders virksomhet. 

Sikre bærekraftig infrastruktur og investeringer. Blant tiltakene er å sette miljøkrav ved anskaffelser, prioritere miljøvennlige løsninger og materialer ved bygg/havneanlegg og arbeide for miljøsertifisering av bygge- og anleggsprosjekter. 

Bidra til mer bærekraftig cruiseturisme. Vi samarbeider med våre nabohavner og destinasjoner om Møre og Romsdal som bærekraftig cruisedestinasjon og etablerer "codes of conduct" for besøkende skip og gjester. Vi vurderer innføring av EPI (Environmental Port Index). 

Delta i relevante samarbeid og prosjekter. Vi tar vår del av ansvaret i Kysthavnalliansen og relaterte samarbeidsprosjekter, vi ser på medlemskap i UN Global Compact og vurderer sertifisering som Miljøfyrtårn. Vi har regelmessig miljø og bærekraft på agendaen i interne møter. 

KNH og FNs bærekraftsmål

Bilde: Oversikt over FNs bærekraftsmål
Bilde: Oversikt over FNs bærekraftsmål

Vi mener at følgende bærekraftsmål er spesielt relevante for oss i vår havnedrift og deltakelse i ulike prosjekter inneværende periode:

  • Mål 7: Ren energi til alle
  • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Mål 12: Ansvarlig bruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 14: Livet i havet

Som fundament for alt bærekraftsarbeid står mål 17: Samarbeid for å nå målene. I tillegg vil mål 3 om god helse være en viktig forutsetning internt i selskapet for arbeid med og oppnåelse av bærekraftsmålene. 

Scroll til toppen