Kaitjenester

Behov for fortøyning, landstrøm, vannfylling eller søppellevering? 

Vi tilbyr kaitjenester døgnet rundt. For å kunne gi god og sømløs service, setter vi pris på at bestilling av fortøyning og andre tjenester kommer så tidlig som mulig. 

Tjenester som skal utføres mellom 00:00 og 08:00 må avtales med havnevakta på forhånd.  

Bestilling av tjenester ved kai

Tjenester bestilles sammen med anløpet i anløpsportalen SafeSeaNet.

For fartøy som ikke har tilgang, eller ved behov for tjenester på kort varsel, gjøres bestilling på e-post direkte til havnevakta. For levering av skipsavfall må avfallsskjema fylles ut og legges ved. 

Avfallshåndtering

Skal du levere skipsavfall ved en av våre havner? 

Her finner du den viktigste informasjonen om levering av skipsavfall. Detaljert informasjon om levering og håndtering finner du i vår avfallsplan. 

Vi har utarbeidet avfallsplan i henhold til forurensningsforskriften kapittel 20. Avfallsplanen skal sikre at det finnes tilpassede mottaksordninger på land for alle typer avfall (herunder kloakk) og lasterester fra skip som vanligvis anløper havnen. 

KNH har i dag avfallsavtale med Norsk Gjenvinning i Kristiansund, og ivaretar avfallsmottak for alle kommunene innen IKS-et. På våre terminaler ute i havnedistriktet er det utpekt egne  ressurspersoner med et spesielt ansvar for å følge opp avfallshåndtering, utplassering av beholdere/containere, tømmebehov, utfylling av handelsdokument mv. 

Gjennom å tilrettelegge for god avfallshåndtering på land, vil vi bidra til å redusere marin forsøpling og øke gjenvinnings- og gjenbruksgraden på mottatt avfall.

Avfallsplan for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Avfallsplanen dekker kaianlegg i hele KNH sitt havnedistrikt, som omfatter kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, og beskriver mottaksanleggets plassering, type og kapasitet. 

Alle fartøy skal melde inn avfallslevering i SafeSeaNet (SSN), eller sende inn «Avfallsskjema» pr. e-post til havnevakt@knhavn.no, før de får levere avfall.

For alle fartøy (unntatt cruiseskip) gjelder følgende:
• Fartøy må avtale tidspunkt for levering av avfall med Havnevakta.
• Ved levering av restavfall i søppelsekker, må disse være gjennomsiktige/blanke. Vår avfallsmottaker godtar ikke svarte søppelsekker
• Alle våre avfallscontainere på kaiene er sikret med hengelås. Havneinspektør/kontaktperson møter fysisk opp på kaien for å åpne containeren og kontrollere at mengde avfall og avfallstype stemmer overens med oppgitte opplysninger.
• Havnevakta kvitterer signert «Waste form» til avfallsprodusent/fartøy.

For cruiseskip gjelder følgende:
• Havnevakta får beskjed av agent/rederi eller lignende om behov for avfallsbeholder/container til cruiseskip.
• Avfallsskjema blir videresendt til Norsk Gjenvinning med informasjon om hvilken type avfallsbeholder/container det er behov for.
• Havnevakta anslår klokkeslett for utplassering av avfallsbeholder/container og når de skal hentes igjen.
• Disse avfallsbeholderne/containerne vil ikke bli låst. Kontroll av innhold blir utført av Norsk Gjenvinning etter at de er hentet inn.

For kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk gjelder særskilte krav til håndtering i henhold til regelverket for animalske biprodukt. Slikt matavfall skal sendes direkte til destruksjon ved forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg. Alt mottak av matavfall fra internasjonal trafikk skal på forhånd avtales med KNH. Avfallet skal leveres i tette beholdere, for eksempel tette/sterke plastposer, og legges i egen container/beholder definert kun for dette formål.

Generell prosedyre for levering av matavfall ved KNHs terminaler:
• Før anløp innhenter skipsagenten opplysninger om fartøyet skal levere matavfall på land.
• Dersom fartøyet skal levere matavfall, skal informasjon gis til Havnevakta ved KNH.
• Havnevakta varsler ansvarlig operatør, som sørger for utplassering og henting av lukket container/avfallsbeholder.
• Det skal fylles ut et handelsdokument i tre (3) eksemplarer. Originalt handelsdokument følger sendingen.

Ved uønskede hendelser kontaktes havnevakt på telefon 992 99 120 eller e-post havnevakt@knhavn.no.

Påstand om utilstrekkelige mottaksforhold kan varsles via vårt avviksskjema. Avfall som ikke kan leveres på kai hvor det er plassert avfallscontainer, kan også varsles via avviksskjema.

Ønsker du å melde fra om utilstrekkelige mottaksforhold? 

Ved uønskede hendelser kontaktes havnevakta på telefon 992 99 120 eller e-post havnevakt@knhavn.no.

Påstand om utilstrekkelige mottaksforhold kan varsles via vårt elektroniske avviksskjema. Du kan også laste ned avviksskjema og sende oss pr. e-post.

Avfall som ikke kan leveres på kai hvor det er plassert avfallscontainer, kan også varsles via  avviksskjema. Ved melding om avvik gis det anledning til å be om tilbakemelding på hvordan forholdene er fulgt opp.

Dato
Navn
Vi trenger kontaktinformasjon hvis vi skal kontakte deg.
Vi trenger kontaktinformasjon hvis vi skal kontakte deg.

Landstrøm

Vi tilbyr strøm ved flere av våre kaier

Vårt lavspent landstrømsanlegg på Storkaia i Kristiansund er beregnet på offshore og mindre fartøyer.

Anlegget har en total kapasitet på 1 Mw og kan forsyne inntil fire samtidige skip med 250 kW til hver. 

Kristiansund havn har 4 tilkoblingspunkt for landstrøm på Storkaia som kan levere 50 eller 60Hz. Anlegget har kun én frekvensomformer, slik at det første fartøyet som legger til bestemmer hvilken frekvens de andre må benytte.

Alle fire tilkoblingspunkter kan benyttes med forskjellige voltstørrelser. 440V og 690V leveres på de to anleggene på kai 7 og 8 som har størst kapasitet. Standardplugg benyttes for begge voltstørrelser. Vi har også et punkt på 220 v/125 forsynt via trafo.

Koble til landstrøm

Detaljert veiledning for tilkobling finnes i containeren på kaikanten. 

For å kunne benytte seg av strøm fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sitt strømnett må dette først skje under oppsyn, og/eller etter tillatelse fra havnevakten.

For spørsmål rundt tilkobling, kontakt havnevakta.
Telefon: 992 99 120
E-post: havnevakt@knhavn.no
VHF: Kanal 12

Krav til skip

Alle havnene som etablerer landstrømsanlegg med støtte fra ENOVA må forholde seg til NEC IEC/PAS 80005-3 standarden. Skipets grensesnitt må følgelig være i samsvar med denne standarden.

Scroll til toppen