Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene KristiansundAverøyGjemnesSunndalSurnadalTingvollAure, Smøla,
Hitra og Heim.

FORMÅL

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sitt formål er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

VIRKSOMHETSOMRÅDER

1. Forvaltning iht. havne- og farvannsloven
Ansvar for kommunale kaianlegg
Ansvar for farleden
Saksbehandling
Innkreving av gebyr og avgifter
Registrering av trafikk
Føring av statistikk
Tilsynsansvar

2. Forretningsmessig drift
Utleie av fast eiendom
Konsulenttjenester
Drift av private kaianlegg
Utleie av maskiner/utstyr
Deltagelse i andre selskaper
Hygienekontroll
Fortøyning

EIERSKAPSPROSENT

ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart Kristiansund & Nordmøre havn

HAVNESTYRET 2020–2023

Havnerådet vedtok den 13.02.2020 følgende havnestyre:

Faste medlemmer:
1. Birgitte Røsgaard, Kristiansund (styreleder)
2. Eilif Lervik, Sunndal (nestleder)
3. Jan Gjerde, Kristiansund
4. Sigrid Hanssen, Hitra
5. Mette Grødahl, Smøla
6. Peter Kristjan Vaagland, Heim
7. Helge Røv, Surnadal

Varamedlemmer:
1. Lars Dromnes, Aure
2. Unni Grinde, Tingvoll
3. Borghild Aarset, Gjemnes
4. Svein Kongshaug, Averøy
5. Tom Skare, Hitra
6. Elisabeth Jørgenvåg, Aure
7. Einar Wikan, Smøla

HAVNERÅDET 2019-2023

Havnerådet (representantskapet) består av politisk valgte representanter fra eierkommunene. Ordinære medlemmer: 

Aure kommune:
Hanne Berit Brekken
Averøy kommune:
Ingrid O. Rangønes (havnerådets leder)
Gjemnes kommune:
Knut Sjømæling (havnerådet nestleder)
Heim kommune:
Odd Jarle Svanem
Hitra kommune:
Ole L. Haugen
Kristiansund kommune:
Berit Tønnesen
Ronny Myrset
Berit Frey
Stig Ohrvik
Turid Engdahl
Smøla kommune: Svein Roksvåg
Sunndal kommune: Ståle Refstie
Surnadal kommune:  Margrethe Svinvik
Tingvoll kommune: Arne Magnus Aasen

ÅRSBERETNINGER 

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN – SAMFUNNSBYGGER, NÆRINGSUTVIKLER OG VERDISKAPER 

Gjennom hele Kristiansunds historie og frem til i dag, har havna vært en bærebjelke i byens vekst og utvikling. Som et av landets største havnedistrikt, skaper vi verdier og ringvirkninger i hele regionen.

Med dette som bakteppe, har vi valgt tittelen «Samfunnsbygger, næringsutvikler og verdiskaper» på vår nye brosjyre, som er utarbeidet i samarbeid med JS Norge. Brosjyren sier blant annet noe om hvordan havna og aktiviteten vår er med og skaper arbeidsplasser og verdier, hvordan vi bidrar til å tilrettelegge for næringsutvikling, hvordan vårt fokus på det grønne skiftet og økt sjøtransport bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftmål, og ikke minst hvordan vi bidrar lokalt gjennom å støtte opp under idrett, aktiviteter rettet mot barn og unge, samt andre gode prosjekter og tiltak. 

ETISKE RETNINGSLINJER & VARSLINGSRUTINER

Etiske retningslinjer skal være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard på arbeidsplassen. Våre etiske retningslinjer gjelder alle arbeidstakere og styremedlemmer i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Se våre Etiske retningslinjer (vedtatt i havnestyret 16. april 2020) 

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det.  

Retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold (vedtatt i Havnestyret 26.03.2020)