Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene
Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.

FORMÅL

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS  sitt formål er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Virksomhetsområder for KNH

1. Forvaltning iht. havne- og farvannsloven
Ansvar for kommunale kaianlegg
Ansvar for farleden
Saksbehandling
Innkreving av gebyr og avgifter
Registrering av trafikk
Føring av statistikk
Tilsynsansvar

2. Forretningsmessig drift
Utleie av fast eiendom
Konsulenttjenester
Drift av private kaianlegg
Utleie av maskiner /utstyr
Deltagelse i andre selskaper

EIERSKAPSPROSENT

Organisasjonskart Kristiansund & Nordmøre havn

ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart Kristiansund & Nordmøre havn

HAVNESTYRET, 2016-2019

Bak fra venstre: Inge Skogheim, Lars Liabø, Eva Toril Strand, Nestleder Nora Korsnes Wårle, Ståle Refstie, Styreleder Roger Osen og Karin Torset

ÅRSBERETNINGER 

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN – SAMFUNNSBYGGER, NÆRINGSUTVIKLER OG VERDISKAPER 

Gjennom hele Kristiansunds historie og frem til i dag, har havna vært en bærebjelke i byens vekst og utvikling. Som et av landets største havnedistrikt, skaper vi verdier og ringvirkninger i hele regionen.

Med dette som bakteppe, har vi valgt tittelen «Samfunnsbygger, næringsutvikler og verdiskaper» på vår nye brosjyre, som er utarbeidet i samarbeid med JS Norge. Brosjyren sier blant annet noe om hvordan havna og aktiviteten vår er med og skaper arbeidsplasser og verdier, hvordan vi bidrar til å tilrettelegge for næringsutvikling, hvordan vårt fokus på det grønne skiftet og økt sjøtransport bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftmål, og ikke minst hvordan vi bidrar lokalt gjennom å støtte opp under idrett, aktiviteter rettet mot barn og unge, samt andre gode prosjekter og tiltak.